Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXXII/202/05

  
1500
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / JEDNOSTKI

UCHWAŁA NR XXXII/202/05
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 grudnia 2005 r.


w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Na podstawie art.37b ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1.Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Oleśnica przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 124,00 zł miesięcznie.
2. Dieta wypłacana będzie kwartalnie - do końca każdego kwartału.

§ 2.1.Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych tytułem podróży poza teren gminy mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu.
2. Zwrot kosztów podróży służbowych, dokonywany będzie zgodnie z przepisami w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
3.Podstawę do wypłacenia zwrotu kosztów podróży służbowych stanowi delegacja wystawiona przez Wójta.

§ 3.Traci moc uchwała Nr V/40/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-)Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-01-05 11:45:50
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl