Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / naboru urzędnikĂłw

Istnieje ujednolicony akt

Zarządzenie Nr 317/IV/05
Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) zarządza się, co następuje:
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY OLEŚNICA

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Procedura ma zastosowanie w odniesieniu do działań związanych z przeprowadzeniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze.
2. Stosowanie niniejszej procedury nie obejmuje:
1)zatrudnienia pracownika na zastępstwo,
2)stanowisk obsadzanych w drodze wyboru i powołania,
3) zatrudnienia na stanowiska pomocnicze i obsługi,
4)zatrudnienia w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy.
§ 2. Szczegółowe zasady procesu rekrutacji pracowników do Urzędu Gminy Oleśnica określa regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Oleśnica.
§ 3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)ustawie- należy przez to rozumieć ustawę o pracownikach samorządowych;
2)regulaminie- należy przez to rozumieć regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Oleśnica;
3)wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Oleśnica;
4)sekretarzu- należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Oleśnica;
5)urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Gminy Oleśnica;
6)kandydatach- należy przez to rozumieć kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, którzy biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
7)postępowaniu sprawdzającym – należy przez to rozumieć przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego lub (oraz) rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, spełniającymi wymogi formalne
8) kierowniku – należy przez to rozumieć Kierowników Referatu w Urzędzie Gminy Oleśnica.

Rozdział 2
Podstawowe zasady rekrutacji

§ 4. O rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej decyduje wójt na podstawie informacji kierownika o wolnym stanowisku pracy w urzędzie w formie wniosku wraz z opisem stanowiska pracy, który powinien być przekazany z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze o rozpoczęciu procedury decyduje wójt na podstawie informacji sekretarza gminy w formie wniosku wraz z opisem stanowiska pracy, który powinien być przekazany z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
§ 5. Postępowanie rekrutacyjne przygotowuje i prowadzi komisja rekrutacyjna powoływana każdorazowo do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
§ 6. Nadzór nad procesem rekrutacji sprawuje Sekretarz Gminy.

Rozdział 3
Dokumenty, metody i techniki naboru, system oceniania kandydatów

§ 7. Ustala się, że dokumentami, o których mowa w art. 3a ust. 5 pkt 5 ustawy są w szczególności:
1)kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku;
2)życiorys;
3)list motywacyjny;
4)kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;
5)kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata;
6)kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
7)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
Nie przedłożenie przez kandydata dokumentów z punktu 1-4, powoduje odrzucenie oferty.
§ 8. Przyjmuje się, że metodą naboru jest postępowanie prowadzone przez komisję zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu.
§ 9. O wyborze techniki naboru i sposobie kwalifikacji rozstrzyga komisja.

Rozdział 4
Czynności przygotowawcze postępowania rekrutacyjnego

§ 10. Po wydaniu przez wójta dyspozycji przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze pracownik ds. kadr przygotowuje projekt zarządzenia w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
§ 11. Niezwłocznie po powołaniu komisji jej przewodniczący wyznacza termin przygotowania ogłoszenia o naborze.
§ 12. 1. Sekretarz komisji przedkłada wójtowi do podpisu ogłoszenie o naborze zgodne z art. 3a ust. 5 ustawy.
2. Przewodniczący komisji wyznacza termin posiedzenia komisji.
§ 13.1. Ogłoszenie o naborze sekretarz komisji publikuje zgodnie z art. 3a ust. 4 ustawy.
2. Wzór ogłoszenia o naborze określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 14. Ogłoszenie o naborze sekretarz komisji umieszcza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 15. Ogłoszenie o naborze może zostać opublikowane w prasie oraz przekazane właściwemu urzędowi pracy.

Rozdział 5
Komisja rekrutacyjna

§ 16.1. Komisję powołuje wójt w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej określa w szczególności:
1)stanowisko urzędnicze, na które przeprowadzany jest nabór;
2)skład komisji.
3. Projekt zarządzenia przygotowuje pracownik ds. kadr.
§ 17.1. Komisja składa się z co najmniej 3 członków.
2. W skład komisji, o której mowa w § 16 ust. 1 mogą wchodzić:
1)wójt jako przewodniczący,
2)sekretarz- jako przewodniczący lub członek komisji;
3)pracownik ds. kadr- jako sekretarz komisji;
4)kierownik referatu, do którego jest przeprowadzany nabór;
5)inne osoby posiadające wiedzę i umiejętności w celu merytorycznego sprawdzenia, czy kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze jako członkowie;
6)w przypadku naboru na wolne stanowisko kierownicze osoby wymienione w ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 5.
§ 18. Do skuteczności czynności podejmowanych przez komisję wymagana jest obecność co najmniej 3 członków.
§ 19. Sekretarz komisji w szczególności:
1)zapewnia obsługę kancelaryjno- biurową komisji;
2)przygotowuje i prowadzi dokumentację postępowania rekrutacyjnego a zwłaszcza ogłoszenie o naborze z zastrzeżeniem § 20;
3)odpowiada za ogłoszenia związane z postępowaniem rekrutacyjnym;
4)przyjmuje dokumenty aplikacyjne kandydatów.
§ 20. 1. Opis stanowiska, na które organizowany jest nabór oraz zakres odpowiedzialności i uprawnień na tym stanowisku przygotowuje w uzgodnieniu z wójtem kierownik referatu, do którego przeprowadzany jest nabór z zastrzeżeniem ust. 2.
2.W przypadku przeprowadzania naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze opis stanowiska oraz zakres odpowiedzialności i uprawnień przygotowuje pracownik ds. kadr, a następnie opiniuje sekretarz.
§ 21.1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.

Rozdział 6
Wybór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

§ 22. Na posiedzeniu komisji wyznaczonym przez przewodniczącego komisji, następuje otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi oraz ich analiza pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.
§ 23. 1. Zatwierdzoną przez komisję listę kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze upowszechnia sekretarz komisji zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy.
2. Wzór listy, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 24. 1. Przewodniczący komisji wyznacza termin przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.
2. Sekretarz komisji pisemnie zawiadamia kandydatów wskazanych w § 23 o terminie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.
§ 25. Po zakończeniu postępowania sprawdzającego komisja wskazuje do
5 kandydatów, którzy przeszli postępowanie sprawdzające z wynikiem pozytywnym.

§ 26. Ostateczną decyzję o wyborze najlepszego kandydata, spośród kandydatów rekomendowanych przez komisje, podejmuje wójt albo decyduje o zakończeniu procedury z powodu nie wybrania żadnego kandydata.
§ 27. 1. Sekretarz komisji sporządza protokół z zakończonego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 3c ust. 1 i 2 ustawy.
2. Wynik postępowania rekrutacyjnego oraz protokół przeprowadzonego naboru zatwierdza wójt.
3. Wzór protokołu określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 28. 1. Po zatwierdzeniu przez wójta wyniku postępowania oraz protokołu przeprowadzonego naboru sekretarz komisji upowszechnia informacje o wynikach naboru zgodnie z art. 3d ustawy.
2. Wzór informacji o wynikach naboru określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 29. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole. Przepisy § 28 stosuje się odpowiednio.

§ 30. Pracownik po raz pierwszy podejmujący pracę w Urzędzie może być zatrudniony na okres próbny wynoszący maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie Kierownik w przypadku stanowiska urzędniczego i Sekretarz w przypadku kierowniczego stanowiska urzędniczego mogą wnioskować do Wójta o przedłużenie umowy na czas określony lub od razu na czas nieokreślony

Rozdział 7
Przepisy końcowe

§ 31. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę przedkłada pracownikowi ds. kadr zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
§ 32. 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w postępowaniu rekrutacyjnym dołącza się do akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób wymienionych w protokole przeprowadzonego naboru będą przechowywane na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewymienionych w ust. 1 i 2 są odsyłane pocztą.
§ 33. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
§ 34. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
 
Wprowadził : Marcin Chorążyczewski 2006-01-06 11:32:02
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl