Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXXI/198/05


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA  NR XXXI/198/05
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 22 grudnia 2005 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2006 rok.

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 41 ust 2 ustawy z dnia            26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi      (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) uchwala się, co następuje:
                                                            
§ 1.  Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów     Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2006 rok - stanowiący załącznik do niniejszej    uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Załącznik nr1.

 

 
Wprowadził : Marcin Chorążyczewski 2006-01-11 14:27:21
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl