Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXXIII/203/06  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

UCHWAŁA NR XXXIII/203/06
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 13 stycznia 2006 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Oleśnica oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Oleśnicy uchwala się, co następuje:

§1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Oleśnica przeprowadzane będzie   w zależności od potrzeb.

 2.Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały.

§2. 1. Wymienione w §1 ust. 2 zwierzęta, będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez pracownika Urzędu Gminy Oleśnica, sołtysów lub mieszkańców, iż zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się i stwarzają zagrożenie.

2. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania czynności w sposób sprawny.

§3. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności ze względu na agresywność zwierząt stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, podejrzenia o chorobę zakaźną, zwierzęta bezdomne mogą być wyłapywane bezzwłocznie.

§4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Oleśnica przeprowadzane będzie na podstawie zlecenia zawartego pomiędzy Gminą Oleśnica a podmiotem wykonującym wyłapywanie zwierząt.
 
2.Wyłapywane z terenu gminy zwierzęta będą umieszczane w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zagrożenie wścieklizną i wymaga bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.

§5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku   Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
Wprowadził : Adam Strzałka 2006-03-01 14:21:45
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl