Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

NIE OBOWIĄZUJE

ZARZĄDZENIE NR 332/IV/06
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 21 marca 2006 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) oraz uchwały NR XXXIII/204/06 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica, zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) Dysponowanie tytułem prawnym do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną wyposażoną w:
a. miejsce postojowe dla pojazdów,
b. miejsce do magazynowania pojemników oraz worków,
c. miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników,
2) Zapewnienie odpowiedniego standardu sanitarnego i prawidłowego wykonywania usług oraz dysponowanie sprawnymi technicznie urządzeniami następującego rodzaju:
a. pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,
b. pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,
c. worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,
d. kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych,
3) Zorganizowanie i wprowadzenie systemu zbiórki:
a. surowców wtórnych (szkło, makulatura, PET),
b. biodegradowalnych,
c. elektrycznych i elektronicznych,
d. niebezpiecznych,
e. wielkogabarytowych,
4) Dysponowanie sprawnymi technicznie pojazdami specjalistycznymi do odbierania i transportu odpadów, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonego ładunku.
5) Gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym, poprzez przedłożenie obowiązującej umowy. System ma umożliwiać obliczanie średniego poziomu odzysku oraz ilość zebranych odpadów przez poszczególne gospodarstwa.
2. Przez odpowiedni standard sanitarny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć możliwości organizacyjne, techniczne i finansowe, które zapewnią systematyczne odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości.
3. Posiadanie obowiązującej decyzji zezwalającej na transport odpadów.
4. Postępowanie z zebranymi surowcami oraz wygląd pojemników i worków na surowce wtórne powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858).
5. Prowadzenie odzysku zebranych odpadów komunalnych na własnej instalacji lub przedstawienie obowiązującej umowy o przekazaniu tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, wykonującemu takie usługi.
6. Posiadanie dowodu potwierdzającego, że pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny zostali przeszkoleni w jego obsłudze oraz przeszli szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.

§ 2. 1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
1) Dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w:
a. miejsce postojowe,
b. miejsce do mycia pojazdów,
2) Posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego wymagania zawarte w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002 r. Nr 193, poz. 1617),
3) Gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym, poprzez przedłożenie stosownej umowy,
2. Posiadanie dowodu potwierdzającego, że pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny zostali przeszkoleni w jego obsłudze oraz przeszli szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Gminy.

Wójt

(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Adam Strzałka 2006-03-22 08:37:51
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl