Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

NIE OBOWIĄZUJE

ZARZĄDZENIE NR 333/IV/06
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 24 marca 2006 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), uchwały NR XXXIII/204/06 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
1) dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w:
a. miejsce postojowe,
2) posiadanie pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt, zapewniającego ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych,
3) posiadanie sprzętu do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,
4) zapewnienie odpowiedniej ochrony osobistej dla osób wyłapujących zwierzęta.
2. Sprzęt do wyłapywania i obezwładniania zwierząt nie może powodować u nich urazów oraz musi być bezpieczny dla zwierząt.
3. Klatki do transportu zwierząt powinny być odpowiednio duże, by umożliwić przyjęcie przez zwierzę swobodnej pozycji.
4. Pracownicy obsługujący urządzenia do wyłapywania zwierząt powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.

§ 2. 1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:
1) dysponowanie nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, w szczególności takiego rodzaju, jak:
a. klatki dla psów,
b. klatki dla kotów,
c. pomieszczenia do przeprowadzania kwarantanny bezdomnych zwierząt,
d. chłodnie przystosowane do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części,
e. urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,
2) posiadanie pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt.
2. Pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.

§ 3. Przez dysponowanie nieruchomością należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Gminy.

Wójt

(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Adam Strzałka 2006-03-27 14:43:28
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl