Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXXIV/214/06  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

U C H W A Ł A Nr XXXIV/214/06
RADY GMINYOLEŚNICA

z dnia 16 lutego 2006 r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bystre.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się statut sołectwa Bystre w brzmieniu:

Rozdział I
Nazwa i teren działania

§ 1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Bystre w tym:
1)organizację i zasady działania jego organów,
2)zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania,
3)zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1)Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Oleśnica,
2)Wójta – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Oleśnica,
3)Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą, określoną w § 3 ust. 1 niniejszego Statutu,
4)Statucie – należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Bystre,
5)Statucie Gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Oleśnica,
6)Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Oleśnica,
7)Sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa Bystre,
8)Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bystre,
9)Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa Bystre.

§ 3. 1. Sołectwo Bystre jest jednostką pomocniczą Gminy Oleśnica.
2. Mieszkańcy sołectwa wspólnie z innymi sołectwami i mieszkańcami Gminy Oleśnica tworzą wspólnotę samorządową Gminy Oleśnica.


§ 4. Samorząd mieszkańców sołectwa Bystre działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
przepisów ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 r. ze zmianami),
statutu Gminy Oleśnica
niniejszego statutu.
§ 5. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Bystre.

Rozdział II
Organizacja i zakres działania

§ 6. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys,

§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.

§ 8. Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa Bystre należy:
1)działanie na rzecz rozwoju sołectwa,
2)udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
3)kształtowanie zasad współżycia społecznego,
4)organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
5)reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej względem organów gminy,
6)tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

§ 9. Zadania określone w § 8 samorząd mieszkańców wsi realizuje poprzez:
1)  podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu
           mieszkańców wsi,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
           konsultacji społecznej, projektów uchwał Rady Gminy w sprawach
           o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
4)  występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których  
           załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
5)  współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań
           z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących
           sołectwa,
 6)   ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi, 

§ 10. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:
1)wybór i odwołanie Sołtysa,
2)wybór i odwołanie Rady Sołeckiej,
3)opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji sołectwa lub  powołanie jednostek pomocniczych niższego rzędu,

§ 11. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia przez Radę Gminy.
3. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

§ 12. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć organy sołectwa nawiązują współpracę z organami innych sołectw na terenie gminy.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka

§ 13. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy, licząc od dnia jej wyboru. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy w terminie do 6 miesięcy po upływie kadencji Rady Gminy Oleśnica.
2. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.
3. Sołtys może otrzymać dietę z tytułu pełnienia funkcji.

§ 14. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie zebrań wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) składanie informacji o działalności Rady Sołeckiej,
4) działanie stosowne do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
5) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie
gospodarki i warunków życia w sołectwie,
6)reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy,
7)uczestniczenie w naradach sołtysów, organizowanych przez Wójta Gminy,
8)uczestniczenie przy odbiorach robót inwestycyjnych, dotyczących sołectwa wraz z prawem do wnoszenia uwag do protokołu,
9)wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu
administracji publicznej,
10) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie
  obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie obronności i ochrony
  przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, wspomagania bądź
współdziałania w zapobieganiu klęskom żywiołowym oraz usuwania ich
skutków,
11) prowadzenie dokumentacji zawierającej:
a)statut sołectwa,
b)protokoły z zebrań Rady Sołeckiej, które powinny zawierać skrócony opis dyskusji, wnioski i uchwały, przy czym w sprawach poddawanych pod głosowanie winno być ujęte ile głosów "za", ile "przeciw", ile "wstrzymujących się".
c)innej w miarę potrzeb.
2. Sołtys przedkłada informację o swojej działalności przynajmniej raz na zakończenie kadencji lub w miarę potrzeb na Zebraniu  Wiejskim.

§ 15. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka Sołectwa Bystre liczy od 3 do 5 osób.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
5. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej raz w roku. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
6. Radny z sołectwa ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Rady Sołeckiej z głosem doradczym.


Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

§ 16. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.
2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na terenie sołectwa.
3. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.

§ 17. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1)z własnej inicjatywy,
2)na pisemny wniosek co najmniej 20 mieszkańców, uprawnionych do udziału w zebraniu,
3)na wniosek Wójta Gminy.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej przez ogłoszenie na urzędowej tablicy sołectwa oraz w inny sposób miejscowo przyjęty.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, lub Wójta winno się odbywać w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie Wiejskie może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania.
3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.
4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką.

§ 20. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań, Wójt Gminy może wyznaczyć poszczególnych pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwem.

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest upoważnione do przeprowadzania wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania osób.
2. W przypadku braku quorum określonego w ust.1 następne Zebranie Wiejskie odbywa się po upływie 15 minut, bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu. Uchwały podejmowane w drugim terminie mają moc wiążącą.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę.
4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.
5. Obrady Zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zarządza Wójt Gminy, ustalając z ustępującym Sołtysem  miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia przyczyny.
3. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Członków Rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
4. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców.
5. Spis sporządza się w Urzędzie Gminy, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, na podstawie spisu wyborców do Rady Gminy, sporządzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zm.).
6. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy.
7. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy.
8. Wójt powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.
9. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być wnoszone reklamacje.
10. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od daty jej wniesienia.
11. Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji wyborczej.

§ 23. 1. Wybory lub odwołanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników Zebrania.
2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do wybieranych organów.
3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący Zebrania Wiejskiego.
4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.
5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największa liczbę głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
6. Do zadań komisji należy:
1)przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2)przeprowadzenie głosowania,
3)ustalenie wyników głosowania,
4)sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
5)ogłoszenie wyników wyborów.
7. Protokół podpisują członkowie komisji.

§ 24. 1. Wybory Sołtysa odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa.
W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
Zebranie Wiejskie wybiera członków Rady Sołeckiej spośród zgłoszonych kandydatów.
3.  Uczestnik Zebrania nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie sołectwa.
4. Członek Zebrania potwierdza otrzymanie kart własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
5. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.

§ 25. 1. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
2. Za wybranych na członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
§ 26. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów na Sołtysa takiej samej największej ilości głosów ważnych, przeprowadza się na tych kandydatów ponowne głosowanie.
§ 27. W przypadku uzyskania równej liczby głosów ważnych przez większą liczbę  kandydatów do Rady Sołeckiej, niż ustalona, przeprowadza się na tych kandydatów ponowne głosowanie.

§ 28. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Sołtysa oraz równej ilości  kandydatów do Rady  Sołeckiej w stosunku do ustalonej liczby kandydatów, głosowania się nie przeprowadza.

§ 29. Wyboru lub odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 30. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
2.  O odwołanie z funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej mogą występować:
1)Rada Gminy lub Wójt Gminy,
2)mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 25% mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskowi bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.
4. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego, chyba że dana osoba nie stawiła się pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie Zebrania Wiejskiego.
5. Zebranie Wiejskie dla odwołania Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. Odwołanie następuje na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
6. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje się w sposób i w terminach określonych w § 22 lub na tym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
7. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 12 miesięcy.
8. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, zgodnie z terminami określonymi w § 13 ust. 1.

§ 31. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek:
1)złożenia na ręce Wójta  pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
2)pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na      podstawie prawomocnego wyroku sądu,
3)śmierci.
2. Organy gminy mogą odwołać z funkcji Sołtysa, bądź członka Rady Sołeckiej na podstawie prawomocnego wyroku sądowego związanego z naruszeniem prawa.

§ 32. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa i członka Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI
Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 33. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują:
1)Rada Gminy,
2)Wójt Gminy.
3. Organy wymienione w ust. 2 otrzymują na żądanie od Sołtysa  niezbędne informacje i wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania sołectwa, a także uczestniczenia w posiedzeniach organów sołectwa.

§ 34. Sołtys zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 35. O tworzeniu, łączeniu, podziale sołectwa oraz o zmianach jego granic decyduje Rada Gminy na zasadach określonych w statucie Gminy.

§ 36. Zmiany statutu dokonuje wyłącznie Rada Gminy.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 38. Traci moc uchwała Nr 29/VI/99 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 lutego 1999r. w sprawie statutu sołectwa.

 § 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Marcin Chorążyczewski 2006-05-10 11:58:38
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl