Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr 242/XLII/02
  
2000
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CENY

UCHWAŁA Nr 242/XLII/02 
RADY GMINY OLEŚNICA
 
z dnia 26 lutego 2002 r.


w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedawanego lokalu w drodze
bezprzetargowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 ), Art. 68 ust.l pkt 7 , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, zm. Dz.U. z 2001 Nr 129, poz.1447), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Oleśnica wyraża zgodę Zarządowi Gminy Oleśnica na udzielenie bonifikaty od
ceny ustalonej zgodnie z art.67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny:

1. 90   % w domach jedno i dwu lokalowych,
2. 95 % we wszystkich innych przypadkach.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 72/XII/99 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedawanego lokalu w drodze bezprzetargowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Oleśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-05-29 12:01:03
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl