Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA Nr XXXVII/289/06
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia  14 czerwca 2006 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 198 ust. 2 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się, że informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze zawiera:
1) zestawienie tabelaryczne, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej:
a) dochodów budżetowych,
b) wydatków budżetowych,
c) inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
d) dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
e) przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu gminy,
f) dotacji udzielanych z budżetu gminy,
g) dochodów własnych jednostek budżetowych gminy oraz wydatków nimi sfinansowanych,
h) dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
i) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych     i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
j) przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

2) część opisową uzasadniającą realizację:
a) dochodów budżetowych,
b) wydatków budżetowych,
c) przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu gminy,
d) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych     i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
e) dotacji udzielanych z budżetu gminy,
f) przychodów i wydatków funduszy celowych.

§ 2.Traci moc uchwała Nr 123/XXVII/00 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie rodzaju i szczegółowości informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY RADY
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2006-06-15 16:29:22
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl