Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr III/10/06

  
1500
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA Nr III/10/06
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia  22 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.184 ust.1 oraz art.166 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.Dokonuje się zwiększenia  planowanych dochodów gminy o kwotę 829.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 2.082.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 6.1.Budżet gminy na rok 2006 po zmianach:
D o c h o d y  25.897.510,00zł
W y d a t k i  23.477.510,00zł
Nadwyżka budżetu 2.420.000,00zł

2.Nadwyżkę budżetu gminy przeznacza się na spłatę raty pożyczki.

§ 7. Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 6 .

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY RADY
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają z zwiększenia dotacji celowej na własne oraz większych wpływów w dochodach własnych. Ponadto w toku wykonywania budżetu zaszły potrzeby dokonania przesunięć w planie wydatków co uzasadnione jest potrzebami jednostek organizacyjnych gminy.

Na łączną kwotę per saldem 829.750,00 zł zwiększającą dochody gminy wpływ miały zmiany w działach:

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę 1.288.798,00zł zwiększa się dochody z tytułu zakończenie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków  budżetu UE i budżetu kraju :
- ZPORR.3.1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinka  kwota dotacji 45.973,00zł i 344.795,00zł;
- ZPORR.3.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyce. Etap II- Boguszyce Wieś kwota dotacji 151.680,00zł i 1.137.596,00zł. Natomiast zmniejsza się plan o kwotę 193.593,00zł na zadaniu - ZPORR.3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyce. Etap I- Boguszyce z uwagi na ujęcie tego zadania w rozdziale 90001.

Dz.600 – Transport i łączność
o kwotę 8.981,00zł zmniejsza się dochody przeznaczone na zadanie  - remont drogi wew. w Bystrym na które udzieliła pomocy finansowej ANR we Wrocławiu, która określona była procentowa do poniesionych kosztów inwestycji.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa
o kwotę 6.000,00zł zwiększa się plan w dochodach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Dz.750 – Administracja publiczna
o kwotę 1.359,00zł zwiększa się plan w dochodach z tytułu realizacji dochodów na rzecz skarbu państwa oraz z różnych dochodów.

Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
o kwotę 1.714.000,00zł zwiększa się plan w całym rozdziale w tym o kwotę :
- 1.463.000,00zł na podatku nieruchomości
- 228.000,00zł na odsetkach od nieterminowych wpłat
- 6.000,00zł na podatku od środków transportowych
- 3.000,00zł na podatku od spadku i darowizn
- 8.000,00zła na opłacie plansitycznej
- 6.000,00zł we wpływał z opłaty skarbowej,
w związku z większymi dochodami z tych tytułów.

Dz.758 – Różne rozliczenia
o kwotę 17.709,00zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek od lokat na rachunkach bankowych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
o kwotę  per saldem 1.310.743,00zł zmniejsza się plan w całym dziale w tym o kwotę:
- 1.496.870,00zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu refudacji środków poniesionych na zadanie : ZPORR.3.3.2.Adaptacja budynku pokoszarowego na gminne gimnazjum w miejscowości , a zwieksza się o kwotę 173.207,00zł na w/w zadanie zgodnie z zawiadomieniem FB.VIII.DŁ.3050-557/2006 Z 7.11.2006 Wojewody Dolnośląskiego o zmianie dotacji przekazywanych z budżetu państwa (środki pochodzą z rezerwy celowej poz.11 prezeznaczonej na współfinansowanie projektów w ramach ZPORR)
- 12.920,00zł zwieksza się dochody przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , którym w drodze decyzji w roku 2006 zostały przyznane dofinansowania (pismo Wojewody Dolnośląskiego KO-WO-0341/56A/2006 z 30.11.2006r.),

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę per saldem 878.392,00zł zmniejsza się plan w całym dziale w tym na:
- ZPORR.3.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyce. Etap II- Boguszyce Wieś kwota zmniejszenia 1.103.050,00zł ( z uwagi na ujęcie w całości zadania w rozdziale 01010)
- ZPORR.3.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyce. Etap I- Boguszyce Osiedle zwiększa się plan o kwotę 34.065,00zł i 193.593,00zł 
- o kwote 3.000,00zł zmniejsza się plan na wpływach z opłaty produktowej w związku z przewidywanym miejszym wykonaniu.

Dokonane zmiany zmniejszające planowane wydatki gminy w wysokości per saldem  2.082.250,00 zł przedstawiają się jn. :

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę 463.000,00zł zwiesza się plan w dziale.Szczegóły zmian planu przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały

Dz.600 – Transport i łączność
o kwotę 30.500,00zł zmiejsza się plan w dziale .Szczegóły zmian planu przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa
o kwotę 7.000,00zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych przeznaczonych na opracowanie decyzji WZZiT. Szczegóły zmian planu w zakresie inwestycji  przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały

Dz.757 – Obsługa długu publicznego
o kwotę 1.000,00zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na koszty zmiany umowy Nr DSF/21/2005 organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji Gminy Oleśnica
z uwagi na zmianę terminu emisji serii E i F z roku 2006 na 2007
 
Dz. 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę per saldem 1.265,00zł zmiejsza się plan w całym dziale w tym o kwotę :
- 8.000,00zł zwiększa się na szkołach podstawowych w tym 7.000,00zł z przeznaczenim na założenie książek obiektów budowlanych
- o 7.815,00zł zmniejsza się plan na gimnazjach w tym o kowtę 2.185,00 zwiększa się plan na zakup usług - założenie książek obiektów budowlanych
- o 1.450,00zł zmniejsza się plan na komisjach egzaminacyjnych z uwagi na ujęcie tego wydatku w rozdziale 80195 (Pismo Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4800-95/2006/134 z 31.01.2006 r)

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę 2.831,00 zwiększa się wydatki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie zart.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty .

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę per saldem 2.455.716,00zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne. Szczegóły zmian planu przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały

Pozostałe zmiany to zmiany w ramach działów wnioskowane przez gminne jednostki organizacyjne i wynikają z przewidywanej innej realizacji planu wydatków.


Dokonano również zmian w :
- wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjny co zostało ujęte w załączniku nr 4 do uchwały,
- wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej co zostało ujęte w załączniku nr 5 do uchwały
- planie dochodów i wydatków własnych szkół co zostało ujęte w załączniku nr 7 .

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki należy uznać decyzję podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz innych zmianach za uzasadnioną.

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2006-12-28 21:18:40
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl