Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr V/11/07


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CENY

UCHWAŁA NR V/ll/07
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 2 lutego 2007r.


w sprawie dopłaty do  ceny za odprowadzane ścieki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) uchwala się, co następuje:


§1.1. Ustala się na terenie Gminy Oleśnica dopłatę do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 0,37 zł netto za 1 m3 ścieków.
2. Dopłata obowiązuje od 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.


§2. Dopłaty będą przekazywane w okresach jednomiesięcznych.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2007 r.


Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2007-02-12 09:11:32
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl