Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr IV/3/07


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / JEDNOSTKI

UCHWAŁA NR IV/3/07
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 24 stycznia 2007 r.

w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.


 Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1.Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Oleśnica przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 150,00 zł. miesięcznie. 
2.Dieta wypłacana będzie kwartalnie – do końca każdego kwartału. 

§ 2.1.Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych tytułem podróży poza teren gminy mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu.
2. Zwrot kosztów podróży służbowych, dokonywany będzie zgodnie z przepisami w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. 
3. Podstawę do wypłacenia zwrotu kosztów podróży służbowych stanowi delegacja wystawiona przez Wójta.

§ 3.Traci moc uchwała Nr XXXII/202/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2007 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-)Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2007-02-20 10:50:28
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl