Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr VII/23/07

  
1500
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA Nr VII/23/07
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia  20 kwietnia 2007r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1.Zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za 2006 rok.
2. Roczne sprawozdania finansowe, o których mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga

Pobierz plik :  BILANS JEDNOSTKI sporządzony na dzień 31.12.2006
Pobierz plik :  RACHUNEK  ZYSKÓW  I  STRAT za okres  01.01.2006 - 31.12.2006
Pobierz plik :  INFORMACJA DODATKOWA
Pobierz plik :  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach w roku 2006


Uzasadnienie

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm. ) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Na niniejsze sprawozdanie składa się bilans, sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.324,75zł, rachunek zysków i strat za okres 01.01.2006 – 31.12.2006  wykazujący zysk w kwocie 15.498,70zł, oraz  informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2007-04-19 14:16:02
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl