Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr VII/28/07

  
1500
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / dług publiczny

UCHWAŁA Nr VII/28/07
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 20 kwietnia 2007r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :


§ 1. Gmina Oleśnica zaciągnie pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wysokości2.500.000,00zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 ) na sfinansowanie zadania  "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Spalice”.

§ 2.Źródłem pokrycia zobowiązania finansowego wymienionego w §1 uchwały będą środki z dochodów własnych.

§ 3.1.Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki będzie weksel własny „in blanco”.
2.Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi w latach 2008-2017 .

§ 4.1.Udziela się pełnomocnictwa Wójtowi Gminy, do przeprowadzenia czynności związanych z zaciągnięciem pożyczki.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz.296 z późn. zm.) do wysokości sumy zgodnie z zawartą umową.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2007-04-24 10:14:35
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl