Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr VII/24/07

  
1500
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA  NR VII/24/07
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 20 kwietnia 2007 roku

     w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Oleśnica na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203  z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r.Nr 181,poz.1337 oraz z 2007r.Nr 48, poz. 327) oraz  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 z 2006r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875), Rada Gminy Oleśnica uchwala co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Oleśnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Oleśnica, tryb rozliczania dotacji oraz zasady kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

Zasady ogólne

§ 2. 1. Dotacje z budżetu Gminy mogą być udzielane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, posiadającym tytuł prawny do zabytku,  jeżeli zabytek:
a) usytuowany jest na terenie Gminy,
b) wpisany jest do rejestru zabytków,
c) jest ogólnodostępny dla mieszkańców i turystów.

2. Dotacja celowa z budżetu Gminy udzielana jest na zasadzie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie robót i prac, o których mowa w ust. 2,  które:
1) zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o  udzieleniu dotacji,
2) rozpoczęto w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku  lub w roku złożenia  wniosku  i będą kontynuowane w roku, w którym dotacja ma być udzielona.

4. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku  określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5. Dotacja z budżetu nie może być wykorzystana na pokrycie kosztów funkcjonowania podmiotu oraz działalności gospodarczej.

§ 3. 1.Dotacja może być udzielona do wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3. Dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót w przypadku,  jeżeli stan zachowania zabytku wynikający ze zdarzeń losowych wymaga niezwłocznego podjęcia prac interwencyjnych.

4. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie może zostać udzielona:
1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,
2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę i inne organy przekroczyłaby wysokość 100 % nakładów koniecznych na te prace lub robót.

Tryb postępowania z wnioskiem.

§ 4. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji.

2. Wnioski o udzielenie dotacji, składa się w Urzędzie Gminy Oleśnica w terminie do 30 października roku poprzedzającego  rok  przyznania dotacji.

3. Zatwierdzony przez Wójta Gminy wniosek o dotację stanowi podstawę ujęcia kwoty dotacji w projekcie budżetu na dany rok budżetowy.

4. Wnioski o przyznanie dotacji, zgłaszane w trakcie roku budżetowego, rozpatrywane są na zasadach zmian w budżecie gminy.

5. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dołącza się:
a) aktualny wypis z rejestru zabytków,
b) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
c) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót wykonywanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
d) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
e) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego,

6. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

7. Jeżeli prowadzone prace są kontynuacją prac z lat ubiegłych, wnioskodawca dołącza do wniosku kopię protokołów  z postępowania o udzielenie zamówienia  i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania oraz kopię umowy, jeżeli jest już zawarta taka umowa oraz protokoły odbioru wykonanych robót do dnia złożenia wniosku  podpisane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

§ 5. 1. W uchwale Rady Gminy w sprawie przyznania dotacji, określa się nazwę podmiotu otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

2. Informację o przyznaniu dotacji ogłasza się na stronie internetowej Gminy Oleśnica.

Umowa o udzielenie dotacji

§ 6. 1. Udzielenie  dotacji następuje na podstawie umowy  zawartej pomiędzy podmiotem, który otrzyma     dotację, a Wójtem Gminy.

2. Umowa powinna określać:
1) opis prac lub robót i termin ich wykonania oraz określenie trybu wyłonienia  wykonawcy,
2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony od wyniku każdorazowej kontroli  postępu prac lub robót,
3) sposoby i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji, a także sposób kontroli wykorzystania dotacji,
4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie  należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,
5) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

3. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.

4. Podmiot nie może wykorzystywać środków uzyskanych na podstawie umowy na inne cele, niż określone w umowie.

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.

§ 7. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w kilku transzach w zależności od potrzeb i specyfiki realizowanego zadania oraz postanowień umowy.

Rozliczenie dotacji

§ 8. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie określonym w umowie.

2. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót  z udziałem osób posiadających kwalifikacje do odbioru robót.

§ 9. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji o wykorzystaniu dotacji, podmiot, któremu jej udzielono traci prawo do ubiegania się o dalsze dotacje z budżetu Gminy Oleśnica  przez okres  kolejnych  3 lat, począwszy od roku, w którym dotacja winna być rozliczona lub zwrócona.

§ 10. Wójt Gminy prowadzi wykaz udzielonych dotacji, o których mowa w § 1.

Kontrola realizacji zadania

§ 11. 1. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, przede wszystkim w zakresie:
a) stanu realizacji zadania,
b) efektywności i jakości wykonania zadania,
c) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
d) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków budżetu Gminy,
e) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

2. Kontrolę prawidłowości wykonywania dotowanego zadania, w tym wydatkowania przekazanych mu   środków finansowych, sprawuje Wójt Gminy

3. W ramach kontroli, o której mowa w pkt. 1, osoby upoważnione mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub pisemnie informacji dotyczących wykonywania zadania.

4. Wynik kontroli może stanowić podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i natychmiastowego zwrotu udzielonej kwoty dotacji.

Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Wielkość środków finansowych przeznaczonych w roku budżetowym na prace konserwatorskie,     restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach określa uchwała budżetowa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

Załącznik nr 1 


Uzasadnienie

Uzasadnienie

W związku z występowaniem na terenie Gminy zabytków wpisanych do rejestru zabytków, które mogą wymagać wykonania prac konserwatorskich lub robót budowlanych,istnieje możliwość wystąpienia o dotację do Gminy Oleśnica .W myśl art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada Gminy w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy.

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2007-04-30 10:19:36
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl