Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

SOO-0151/29/07

ZARZĄDZENIE Nr 29/07
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 8 maja 2007 r.


w sprawie ustalenia wzorów wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty i osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej oraz zasad podawania tych wykazów do publicznej wiadomości.


Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.14 pkt 2 lit e i f ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.1.Ustala się wzór wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wzór wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3.Wykazy, o którym mowa w ust.1 i 2 sporządzane są według stanu na koniec każdego roku budżetowego i podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i opublikowanie na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oleśnica
w terminie do dnia 31 maja roku następnego.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.Traci moc Zarządzenie Nr 334/IV/06 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty i osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej oraz zasad podawania tych wykazów do publicznej wiadomości..

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2007-05-17 23:32:02
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl