Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

SOO-0151/34/07


ZARZĄDZENIE NR 34/07
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 23 maja 2007 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1)posiadać zaplecze techniczno-biurowe;
2)posiadać specjalistyczne środki transportu przystosowane do bezodpływowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych zawierające co najmniej:
- instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
instalację umożliwiającą segregację odebranych odpadów komunalnych.
3)  posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie w tym ulegającym biodegradacji;
4) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej;

§ 3. 1. Przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1)posiadać zaplecze techniczno- biurowe w postaci transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej;
2)posiadać sprzęt samochodowy (pojazd asenizacyjny w liczbie co najmniej 1, o pojemności od 7,5m3, posiadający możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, z odległości 10m), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 1617).
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia;
b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:
- odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w ilości równej co najmniej czterech, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację;
- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi;
- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie;
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny.
2) zapewnić pomoc lekarsko-weterynaryjną;
3) posiadać odpowiednią kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;
4) posiadać odpowiednie miejsce (bazę) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.
§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   
   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1)prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;
2)posiadać teren, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;
3)posiadać budynek spełniający wymagania określone przepisami prawa budowlanego oraz innymi przepisami;
4)prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym;
5)posiadać  zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać.
§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1)prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
2)posiadać teren, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;
3)posiadać budynek spełniający wymagania określone przepisami prawa budowlanego oraz innymi przepisami;
4)prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym;
5)posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;
6)posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;
7)posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalenie zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w szczególności  poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie gminy oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Oleśnica

WÓJT
(-)Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Adam Strzałka 2007-05-25 12:36:39
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl