Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr VI/18/07


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR VI/18/07

RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 30 marca 2007r.

 

 

 

Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007" o treści:

 

Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi

w roku 2007

 

Wstęp

 

Priorytetem Gminy Oleśnica jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania Gminą. Podstawowymi korzyściami takiej współpra­cy są między innymi:

a)     umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie
i swoje otoczenie,

b)     budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,

c)      wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpozna­niu występujących potrzeb.

 

Celem Programu Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie organizacjom pozarządowym ustawowych zadań gminy. Poprzez określenie i realizację tych zasad Gmina Oleśnica pragnie włączać organi­zacje pozarządowe w system demokracji lokalnej.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

  

1.       Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.

2.     Program określa, formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Oleśnica z organizacjami - a także priorytety zadań publicznych - których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.

3.       Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

a)      ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)      organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c)      programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Oleśnica
z Organizacjami Pozarządowymi w 2007 roku.

4. Obszar współpracy Gminy Oleśnica i organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o której mowa w ustawie.

 

Rozdział II

Formy współpracy

 

1.        Zlecanie realizacji zadań Gminy Oleśnica organizacjom poprzez:

a)     powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji,

b)     wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.

2.      Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:

a)     publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Gminy Oleśnica,

b)     udział przedstawicieli organizacji na sesjach Rady Gminy oraz Komisjach Rady Gminy z możliwością zabierania głosu,

c)      przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2007 roku zadaniach sfery publicznej (o których mowa
w Rozdziale I pkt. 4 Programu), a których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne, niż wynikające z Programu,

d)     uzgadnianiu kształtu listy zagadnień priorytetowych, o której mowa
w Rozdziale IV, na kolejny rok budżetowy.

3.      Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, poprzez:

a)      informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji,

b)      udostępnianie druków projektów uchwał w Urzędzie Gminy Oleśnica.

c)       tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym
i inicjatywnym, które nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy organu gminy lub organizacji, w celu:

a)     przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Oleśnica w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego,

b)     przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,

c)      przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.

4.        Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:

a)     udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych,

b)     udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Gminy Oleśnica,

c)      organizację lub współudział organów Gminy Oleśnica w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,

d)     nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem
oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert,

e)     promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu.

 

 

Rozdział III

Zasady współpracy

 

Zlecanie realizacji zadań Gminy Oleśnica organizacjom obejmuje
w pierwszej kolejności te zadania, które program określa jako zagadnienia priorytetowe.

 

Rozdział IV

Lista zagadnień priorytetowych

 

1.      Rada Gminy Oleśnica, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Gminy Oleśnica, wykazanych m.in. w Strategii Gminy, diagnozie problemów społecznych, wniosków corocznie składanych przez organizacje Gminie Oleśnica, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2007 przez przyszłych partnerów Programu jest najpilniejsza, należą przed wszystkim :

 

a)     wspieranie stowarzyszeń ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,

b)     powszechne zajęcia sportowe oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży,

c)      przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej,

d)     aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności kreowanie postaw przedsiębiorczych,

e)     rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w ramach świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, kół zainteresowań),

f)        przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności jej alternatywne, niekomercyjne formy,

g)     wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych,

h)      ochrona środowiska naturalnego.

 

2.      Lista zagadnień, wymienionych w pkt 1, informuje przyszłych partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2007, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

 

3.      Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób,       w tym przez organy administracji publicznej.

  

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

1.      Komisje Rady Gminy współpracują z organizacjami w zakresie swoich właściwości oraz - po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy - przedłożą Radzie Gminy sprawozdanie dotyczące realizacji Programu wraz z propozycjami listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy w terminie do 30 marca 2008 roku.

2.      W terminie nie późniejszym niż do 31 października 2007 roku Rada Gminy uchwali roczny Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok, biorąc pod uwagę w szczególności:

a)     formy współpracy, o których mowa w Rozdziale II Programu,

b)     informację Wójta Gminy o stanie realizacji współpracy z organizacjami,

c)      informację Wójta Gminy o realizacji zadań publicznych objętych Programem a powierzonych do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów.

3.      Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa oraz odrębna uchwała Rady Gminy.

4.      Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

5.      Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swo­ich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Oleśnica.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy
(-) Aleksandra Sieruga

 

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2007-06-14 12:41:12
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl