Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / pracy

SOO-0152/28/07

ZARZĄDZENIE NR 28/07
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 20 czerwca 2007r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oleśnica.

 Na podstawie art. 104 § 1 rozdziału IV ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Ustala się Regulamin Pracy Urzędu Gminy Oleśnica, zwanego dalej Regulaminem o następującej treści:

I. ORGANIZACJA PRACY

§ 1. Obecność pracownika w pracy liczy się od momentu podjęcia pracy na stanowisku pracy do momentu opuszczenia stanowiska pracy.

§ 2. Obecność w pracy potwierdza się podpisem na liście obecności.

§ 3. Pracownicy zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o wszelkich przeszkodach w rozpoczynaniu pracy lub wynikłych w toku pracy, jak również zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu stanowisk pracy.

§ 4. Opuszczenie miejsca pracy w czasie godzin służbowych może nastąpić w celu załatwienia spraw służbowych, względnie ważnych spraw osobistych po otrzymaniu polecenia lub zgody bezpośredniego przełożonego.

§ 5. Wyjścia służbowe lub prywatne należy potwierdzić wpisem do ewidencji wyjść prywatnych lub służbowych. Ewidencja wyjść służbowych znajduje się w sekretariacie, a wyjść prywatnych  u Sekretarza Gminy.

§ 6. Nie obniża się wynagrodzenia za wyjścia prywatne, jeżeli są wliczane w poczet przepracowanych godzin nadliczbowych.

§ 7. 1. Pracownik jest zobowiązany uprzedzić Sekretarza Gminy lub bezpośredniego przełożonego o przyczynie i przewidzianym okresie nieobecności w pracy, jeśli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
2. W sytuacjach nieprzewidzianych, uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania. Nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
3. O nieobecności w pracy, pracownik osobiście, bądź przez inną osobę, zawiadamia Sekretarza Gminy lub bezpośredniego przełożonego. Natomiast przy przedkładaniu zwolnień lekarskich należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

§ 8. 1. W każdym roku kalendarzowym, pracownik ma prawo żądać udzielenia 4 dni z przysługującego mu wymiaru urlopu, we wskazanym przez siebie terminie.
2. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu, o którym mowa w ust. 1 bezpośredniemu przełożonemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
3. Pracownik jest zobowiązany zgłaszać żądanie udzielenia urlopu w formie pisemnej. W przypadku, gdy nie jest to możliwe w dniu udzielenia urlopu, jest zobowiązany złożyć wniosek najpóźniej w pierwszym dniu po powrocie do pracy.

§ 9. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy oraz spóźnianie się do pracy stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 10. Pracownik zobowiązany jest do utrzymania ładu i porządku na stanowisku pracy, a po jej zakończeniu do wyłączenia aparatury oraz zabezpieczenia dokumentów służbowych.

§ 11. Na polecenie przełożonego dopuszcza się pracę po godzinach pracy lub w dni wolne od pracy. Czas pracy przepracowany po godzinach służbowych lub w dniach wolnych od pracy należy wpisać do ewidencji, prowadzonej przez Sekretarza Gminy.

§ 12. 1. Pracownikowi za pracę wykonywaną poza normalnymi godzinami pracy może być udzielony na Jego wniosek wolny czas.
2. Za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu, a za pracę w święto inny dzień wolny.

§ 13. Zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

§ 14. Pracownik będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będzie dopuszczony do pracy i nie może przebywać w miejscu pracy.

§ 15. Pracownikowi przysługuje przerwa na śniadanie w wymiarze 15 minut, która wliczana jest do czasu pracy.

§ 16. Bezpośredni przełożony zapoznaje pracownika z jego obowiązkami, przedstawiając mu zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

§ 17. Pracownik jest zobowiązany do terminowego rozliczania finansowego (np. delegacje, ryczałt).

II. CZAS PRACY

§ 18. 1. Czas pracy w Urzędzie Gminy nie może przekraczać 40 godzin na tydzień i 8 godzin na dobę w przyjętym  miesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. W Urzędzie obowiązują następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy od  godziny 7 45  do 15 45 w dniach od poniedziałku do piątku.
3. Kasa Urzędu Gminy czynna jest od godz. 8 30 do godz. 14 00 .

§ 19.  1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy w celu prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, uwzględniającą m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz pracę w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
  2. W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy, nie ewidencjonuje się godzin pracy.
  3. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.

§ 20. Za pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę w godzinach od 22 00 do 6 00 .

III. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

§ 21. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się do 28 dnia każdego miesiąca. 

§ 22. Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie pracodawcy lub przelewem na konto bankowe pracownika po uzyskaniu jego pisemnej zgody.

§ 23. Jeżeli wypłata odbywa się poprzez przekazanie jej na konto osobiste pracownika, pracodawca obowiązany jest dokonać przelewu należności w takim terminie, aby pracownik otrzymał ją najpóźniej w terminie podanym w § 21.

§ 24. Wypłaty i rozliczenia pieniężne inne niż określone w § 21 odbywają się we wszystkich dniach tygodnia w godzinach otwarcia kasy Urzędu Gminy.

IV. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

§ 25. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy podlegają wstępnym badaniom lekarskim.

§ 26. Badaniom lekarskim okresowym podlegają pracownicy w terminach ustalonych przez lekarza. Badania te przeprowadzane są na koszt Urzędu Gminy.

§ 27. Do przeprowadzenia badań kontrolnych zobowiązani są pracownicy po chorobie dłuższej niż 30 dni.

§ 28.  Za czas przeprowadzania badań kontrolnych i okresowych, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 29. Pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniom wstępnym w zakresie bhp.

§ 30. W czasie zatrudnienia wszyscy pracownicy mają obowiązek uczestniczenia w zorganizowanych przez Urząd Gminy szkoleniach okresowych w zakresie bhp, nie rzadziej niż raz na 6 lat.

§ 31. Zabrania się palenia tytoniu na terenie Urzędu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

§ 32. W Urzędzie Gminy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Zakaz ten nie obejmuje toastu z okazji życzeń noworocznych, świątecznych, bądź ważnych dla państwa i gminy wydarzeń.

§ 33. W Urzędzie nie ma stanowisk pracy wykonywanych w warunkach szkodliwych.

V. OCHRONA PRACY KOBIET I UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW
ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

§ 34. 1.Nie wolno zatrudniać pracownicy w ciąży:
1) w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej,
2) przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.
   2. Kobiet w ciąży nie można delegować do pracy poza stałe miejsce zamieszkania.

§ 35. Nie wolno zatrudniać kobiet:
1) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów:
a) jeśli praca wykonywana jest stale – powyżej 12 kg na osobę,
b) jeśli praca wykonywana jest dorywczo – powyżej 20 kg na osobę,
c) w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią: przy pracy stałej – powyżej 3 kg, przy pracy dorywczej – powyżej 5 kg.
2) przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę /pochylnie, schody/, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o , wysokość 5m:
a) jeśli praca wykonywana jest stale – powyżej 8 kg na osobę,
b) jeśli praca wykonywana jest dorywczo – powyżej 15 kg na osobę,
c) w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią: przy pracy stałej – powyżej 2 kg, przy pracy dorywczej – powyżej 3,75 kg.
3) przy ręcznym przenoszeniu ciężarów, jeśli jest to konieczne, należy stosować sprzęt pomocniczy, przy czym ciężar ładunku wraz ze sprzętem pomocniczym nie może przekraczać norm określonych w pkt 1 i 2.

§ 36. Pracownika opiekującego się dziećmi w wieku do 4 lat nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

§ 37. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

§ 38. Pracownicy zatrudnionej na czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

VI. RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU

§ 39. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony, albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
 
§ 40. 1. Równe traktowania w zatrudnieniu oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 39.
  2. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 39 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.
  3. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w  § 39, jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami.

§ 41. 1. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu  § 40 ust. 1 jest także:
1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady6 równego traktowania w zatrudnieniu,
2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności, albo poniżenie lub upokorzenie pracownika (molestowanie).
2. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

  § 42. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem § 40, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 39, którego skutkiem jest w szczególności:
1) odmowa nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,
3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe – chyba, że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

§ 43. 1. Zasady równego traktowania w zatrudnienie nie naruszają działania polegające na:
1) nie zatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 39, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane pracownikom,
2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami nie dotyczącymi pracowników,
3) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność pracownika,
4) ustalaniu warunków zatrudnienia i zwalniania pracowników, zasad wynagrodzenia i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych – z uwzględnieniem kryterium stażu pracy.
   2.  Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżniających z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 49, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie.
  3. Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem i charakterem działalności prowadzonej w ramach kościołów i innych związków wyznaniowych, a także organizacji, których cel działania pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymagania zawodowe.

§ 44. 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
   2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie składki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub  w innej formie niż pieniężna.
   3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności w wysiłku.

§ 55. Osoba, wobec której pracodawca naruszy zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 45. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązaniem bez wypowiedzenia.

VIII. MOBBING

§ 46. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

§ 47. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującego u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§ 48. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§ 49. 1. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 58, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

IX  - ZABEZPIENIENIE POMIESZCZEŃ
I PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z KLUCZAMI

§ 50. Otwarcia budynku Urzędu po porze nocnej dokonuje wyznaczony pracownik na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy, do którego obowiązków należy także:
1) otworzenie gabloty z kluczami, umieszczonej w sekretariacie i nadzorowanie pobrania kluczy od pomieszczeń biurowych i administracyjnych przez pracowników urzędu, rozpoczynających pracę.
2) po wydaniu kluczy pracownikom, przekazanie klucza od gabloty, pracownikowi sekretariatu realizującego dalszy nadzór nad kluczami w czasie pracy urzędu,
3) nadzorowanie zdawanych kluczy przez pracowników na koniec dnia pracy urzędu i zamknięcie gabloty z kluczami,
4) zamknięcie dostępu zewnętrznego do budynku po zakończeniu dnia pracy i załączeniu systemu alarmowego w obiekcie.

§ 51. 1.  Pracownik, który pobrał klucz (e) od pomieszczenia (eń ), przed uruchomieniem zamków sprawdza od strony wizualnej stan tych zamków i ewentualnych zabezpieczeń zastosowanych   przy zamykaniu pomieszczeń, a także używanych plomb.

  2. Po otwarciu pomieszczeń biurowych, pracownik wyjmuje klucz z zamka i w godzinach urzędowania przechowuje go. Niedopuszczalne jest pozostawienie klucza w zamku. Przed przystąpieniem do pracy, pracownik sprawdza stan zastosowanych zabezpieczeń sprzętu biurowego i komputerowego, a także   składowanej   w   tych pomieszczeniach dokumentacji i innego wyposażenia.

  3.  W przypadku stwierdzenia zmian lub naruszenia stanu zabezpieczeń, o których mowa w ust.1 i 2 , pracownik który to stwierdził, natychmiast powiadamia o tym swojego bezpośredniego przełożonego i Sekretarza Gminy.

  4. Od momentu pobrania kluczy do momentu ich zdania, na pracowniku ( pracownikach ) tych pomieszczeń, w których usytuowane jest (są) jego (ich) miejsce (a) pracy spoczywa
pełna odpowiedzialność za ochronę pomieszczeń biurowych w godzinach pracy Urzędu.

§ 52. 1.  Po zakończeniu dnia pracy, pracownicy Urzędu zobowiązani są do uporządkowania swoich stanowisk pracy, wykonania czynności zabezpieczających adekwatnych do zastosowanych  rozwiązań technicznych i organizacyjnych, głównie polegających na :
1)  zabezpieczeniu dokumentacji,
2)  zabezpieczeniu komputerów, dyskietek i płyt CD,
3)  wyłączeniu wszystkich urządzeń energetycznych zasilanych energią elektryczną,
   ( grzejniki, czajniki, wentylatory itp.)  zgodnie z zasadami bhp.,
4) zamknięciu okien i drzwi,
5) zdaniu kluczy od pomieszczeń do gabloty.

  2. Oprócz czynności wymienionych w ust. 1. szafy metalowe znajdujące się w pomieszczeniach po zakończeniu dnia pracy podlegają plombowaniu przy użyciu referentek będących w posiadaniu pracowników tych pomieszczeń.

  3. Klucze od biurek stanowiskowych i szaf biurowych są w posiadaniu pracowników, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich należyte zabezpieczenie.

  4. Wydawanie kluczy zapasowych, uprawnionym pracownikom do ich pobrania może odbywać się tylko w uzasadnionych sytuacjach oraz przypadkach awaryjnych za zgodą  bezpośredniego przełożonego i wiedzą Sekretarza Gminy.
  5. Klucze zapasowe  po ich wykorzystaniu należy niezwłocznie zwrócić do depozytu.

§ 53. 1.Komplety kluczy wejściowych do budynku Urzędu Gminy są w posiadaniu następujących osób :
1) Wójta Gminy,
2) Sekretarza Gminy,
3) Skarbnika Gminy,
4) upoważnionego pracownika, zgodnie z postanowieniami § 50,
5) w depozycie banku.

  2. Na komplet kluczy o których mowa w ust.1 składają się klucze od :
1) drzwi wejściowych budynku,
2) skrzynki alarmowej,
3) sekretariatu,

  3. Osoby wymienione w ust.1 uprawnione są do znajomości hasła i indywidualnego kodu cyfrowego systemu alarmowego w obiekcie.
 
  4. Klucze od drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych i gospodarczych wydawanych pracownikom przechowywane są w metalowej szafce umiejscowionej w sekretariacie do której klucz posiada pracownik o którym mowa w ust.1 pkt 4 i Sekretarz Gminy.

  5. Drugi zestaw kluczy od drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych i gospodarczych znajduje się w depozycie Sekretarza Gminy.

  6. Szczególnej  ochronie  dostępu   podlegają  klucze  do  pomieszczeń i szaf kancelarii tajnej. Sposób postępowania z kluczami i zabezpieczenia pomieszczenia zajmowanego na kancelarię tajną regulują odrębne przepisy.

§ 54. 1. Do otwierania pomieszczeń dla potrzeb wykonania czynności związanych ze sprzątaniem wykorzystywane są klucze zdane przez pracowników do gabloty.

  2. Pomieszczenia oznaczone numerem 9 – kasa, sprzątane są wyłącznie w godzinach pracy urzędu i w obecności zatrudnionego na tym stanowisku pracownika.

  3.  Komplet kluczy od pomieszczenia- kasa jest w wyłącznym posiadaniu pracownika kasy, ponoszącego odpowiedzialność za jego zabezpieczenie, a drugi komplet kluczy przechowywany jest w depozycie bankowym. 
      
§ 55. 1. Utrzymanie skutecznego zabezpieczenia technicznego budynku, stosownie  do obowiązujących wymogów w tym zakresie  podlega nadzorowi Sekretarza Gminy.

  2. Do stosowania postanowień zawartych w zarządzeniu zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy.

XI  -  PRZEPISY KOŃCOWE

§ 56. 1. Regulamin pracy obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Zmiana treści regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie, co jego ustanowienie lub przez wprowadzenie nowego regulaminu.

§ 57.  W sprawach wynikających ze stosunku pracy, nie uregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa pracy.

§ 58. 1. Sekretarz Gminy zapoznaje z treścią regulaminu pracy każdego zatrudnionego pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy.
2. Pracownik potwierdza znajomość regulaminu pracy swoim podpisem.

§ 59. Wszelkie zmiany regulaminu dokonywane będą w formie zarządzenia.

§ 60. Traci moc Zarządzenie Nr 147/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oleśnica.

§ 61. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do publicznej wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Halina Bąk 2007-06-25 11:15:47
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl