Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

SOO-0151/73/07

ZARZĄDZENIE Nr 73/07
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 21 września 2007r.

w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2008.


Na podstawie art. 52 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz §1 pkt 1 uchwały Nr 74/XIII/99 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania  materiałów do projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1.Kierownicy referatów, jednostek budżetowych i dyrektor instytucji kultury, oraz dysponenci dochodów własnych opracowują materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej w szczegółowości, w terminach i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

§ 3.Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować w szczególności na podstawie:
1) stawek podatków, opłat oraz cen obowiązujących w roku 2007, z uwzględnieniem przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku 2008,
2) przewidywanego imiennego stanu zatrudnienia w roku 2008 z uwzględnieniem podwyżek planowanych od dnia 1 stycznia 2008r, nie wyższych niż 3,0% w stosunku do roku 2007,
3) prognozy cen i przewidywanej inflacji w roku 2008,
4) zadań realizowanych przez dysponentów,
5) strategii, programów i dokumentów planistycznych, przyjętych przez Radę
Gminy Oleśnica,
6) oraz innych wskaźników wynikających z prognoz makroekonomicznych.

§ 4.1.W terminie do 15 października 2007 roku materiały planistyczne przekazywane są skarbnikowi przez:
1) kierowników referatów i jednostek budżetowych na formularzach ustalonych
w załącznikach nr 1; 2; 2.1; 2.2,
2) dysponentów funduszy celowych i dochodów własnych na formularzach ustalonych w załącznikach nr 3; 3.1,
3) dyrektora instytucji kultury na formularzu ustalonym w załącznikach nr 4.

2. Łącznie z formularzami, o których mowa w ust 1, należy przedstawić kalkulację i uzasadnienie do poszczególnych paragrafów w rozdziałach lub do pozycji.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTA
(-) Przemysław Wróbel
 

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2007-09-23 20:18:56
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl