Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

ZARZĄDZENIE Nr 99/07
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 15 listopada 2007r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Oleśnica:
 
1) projekt uchwały budżetowej na 2008 rok wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTA
(-) Przemysław Wróbel

 

Załącznik Nr 1 Projekt uchwały budżetowej na 2008 rok wraz z objasnieniami
Tabela 1 Dochody budżetu gminy na 2008 roku według źródeł
Tabela 1.1 Dochody budżetu gminy na rok 2008 rok
Tabela 2 Wydatki budżetu gminy na 2008 rok według działów klasyfikacji budżetowej
Tabela 2.1 Wydatki budżetru gminy na 2008 rok
Tabela 3 Budżet gminy na 2008 rok w układzie działów i rozdziałów
Tabela 4

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań

Tabela 5 Dotacje na realizację zadań publicznych na 2008 rok
Tabela 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok
Tabela 7 Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkośc nakładów na relizację zadań na 2008 rok
Tabela 7.1 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych,niepodlegających zwrotowi
Tabela 7.2 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
Tabela 8 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Tabela 9 Plan dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostakami budżetowymi na 2008 rok
Załącznik Nr2 Prognoza łącznej kwoty długu na 2008 rok i lata następne
Załącznik Nr3 Informacja o stanie mienia komunalnego

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2007-11-21 23:24:05
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl