Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIV/61/07
 
1203
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA Nr XIV/61/07
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 listopada 2007r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Podstawę obliczenia podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. (M.P. Nr 77, poz.831) obniża się z kwoty  58,29 zł za 1dt  do kwoty  50,00 zł za 1dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)  rada gminy jest uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnią cenę skupu, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. wyniosła 58,29 zł za 1 dt ( w roku 2007 była to cena 35,52 zł za 1dt obniżona do 31,70zł za 1 dt w drodze uchwały Nr I/4/06 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 listopada 2006r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego).

Przewiduje się, że w skutek obniżenia podstawy obliczenia podatku rolnego z 58,29zł za 1 dt do 50,00 zł za 1dt dochody budżetu gminy w 2008 roku z tytułu wpłat podatku rolnego przez podatników zostaną pomniejszone o około 300.000,00zł.

Należy wspomnieć, że podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
 1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
 2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków,
a podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 2) od 1 ha gruntów, nie stanowiących gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Rada gminy kierując się własną oceną potrzeb wspólnoty samorządowej jak i względami własnych dochodów, kształtuje politykę podatkową na szczeblu lokalnym. Polityka podatkowa jest jednym z elementów założeń gospodarczych i społecznych a nie tylko elementem fiskalnym. Traktując „podatki lokalne” jako środek realizacji własnych zadań poza finansowych, rada gminy może też określać stawki, obniżać je lub wprowadzać ulgi podatkowe zmierzające do osiągnięcia ważnych niekoniecznie fiskalnych celów oczywiście w granicach prawa. Przy kształtowaniu stawki podatku rolnego na rok 2008 kierowano się również stawkami z lat poprzednich jak i informacjami o projektowanych stawkach okolicznych gmin.

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2007-12-01 11:51:05
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl