Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIV/65/07

  
1500
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA Nr XIV/65/07
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 listopada 2007r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.184 ust.1 i 2 oraz art.166 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 227.541,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 672.459,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.Dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.1.Budżet gminy na rok 2007 po zmianach:

D o c h o d y  25.039.338,82zł
W y d a t k i  26.689.338,82zł
Deficyt budżetu 1.650.000,00zł

2.Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z:
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 819.231,55zł;
2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w wysokości 830.768,45zł.

§ 6.Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 5.

§ 7.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dokonuje się zmian w plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga

 


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2007-12-01 11:56:14
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl