Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIV/65/07

  
1500
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA Nr XIV/65/07
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 listopada 2007r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.184 ust.1 i 2 oraz art.166 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 227.541,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 672.459,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.Dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.1.Budżet gminy na rok 2007 po zmianach:

D o c h o d y  25.039.338,82zł
W y d a t k i  26.689.338,82zł
Deficyt budżetu 1.650.000,00zł

2.Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z:
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 819.231,55zł;
2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w wysokości 830.768,45zł.

§ 6.Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 5.

§ 7.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dokonuje się zmian w plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga

 


Uzasadnienie

Uzasadnienie
Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy są wynikiem otrzymania informacji o zmianie wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie oraz weryfikacji realności wykonania planowanych dochodów i wydatków. Ponadto w toku wykonywania budżetu zaszły potrzeby dokonania zwiększeń oraz przesunięć w planie wydatków, co uzasadnione jest potrzebami jednostek organizacyjnych gminy.


Na łączną kwotę per saldem 227.541,00zł zwiększającą dochody gminy wpływ miały zmiany w działach:

Dz.600 – Transport i łączność
dokonuje się korekty klasyfikacji dochodu w wysokości 80,00zł z uwagi na błędne ujęcie odsetek od opłat za zajęcia pasa drogowego do §0890 zamiast do §0920.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa
o kwotę 17.600,00zł zwiększa się plan z tytuły przewidywanych wyższych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat

Dz.750 – Administracja publiczna
o kwotę 2.360,00zł zwiększa się plan w dochodach z tytułu między innymi realizacji dochodów na rzecz skarbu państwa.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
o kwotę per saldem 327.926,00zł zwiększa się plan dochodów w całym dziale wg. źródeł określonych w załączniku nr 2 w związku z przewidywaną inną realizacją dochodów własnych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia
o kwotę 1.656,00zł zwiększa się plan w części oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o dofinansowaniu kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela ( pismo z MF ST5-4882-27g/2007 z 22.11.2007)

Dz. 852 – Pomoc społeczna
O kwotę per saldem 122.001,00zl zmniejsza się dochody w całym dziale w tym:
- o 120.000,00zł zmniejsza się plan dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (pismo Wojewody Dolnośląskiego z 15.11.2007r PS-III-3050-215/07);
- o kwotę 276,00zł zmniejsza się plan na składki ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (pisma Wojewody Dolnośląskiego z 15.11.2007r. PS-III-3050-217/07,
- o kwotę 1.725,00zł zmniejsza się plan na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pisma Wojewody Dolnośląskiego z 15.11.2007r PS-III-3050-219/07),


Dokonane zmiany zmniejszające planowane wydatki gminy w wysokości 672.459,00zł przedstawiają się jn. :

Dz.020 – Leśnictwo
o kwotę 22.500,00zł zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na wycinkę drzew.

Dz.600 – Transport i łączność
o kwotę 27.000,00zł zwiększa się plan w całym dziale w tym :
- o kwotę 25.000,00zł zwiększa się plan na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne,
- o kwotę 2.000,00zł zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pn „przebudowa drogi wewnętrznej w Smolnej”.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa
o kwotę 16.812,00zł zwiększa się wydatki w całym dziale w tym:
- 6.500,00zł na zakup usług pozostałych tj. na opłaty czynszu za budynek dzierżawiony od PKP w Nieciszowie.
- 10.312,00zł na zapłatę podatku od nieruchomości Miastu Oleśnica z tytułu zakupu nieruchomości w obrębie Oleśnica tj. działek nr.5/52; 8/20; 8/19położonych przy ul. Wileńskiej.

Dz.750 – Administracja publiczna
o kwotę 500,00zł zwiększa się wydatek na zakup komputera do biura rady.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego
o kwotę 1.000,00zł zwiększa się plan na obsługę długu gminy w związku z podjęciem decyzji o wcześniejszej o jeden rok spłacie kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
o kwotę per saldem 11.740,00zł zwiększa się plan w całym dziale w tym o kwotę 11.740,00zł zwiększa się plan na wynagrodzeniach w związku z wnioskiem o zwiększenie planu finansowego Gimnazjum Gminy Oleśnica ( pismo z dnia 20.11.2007 GGO-120/07) o zwiększenie planu z uwagi na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika i przewidywany większe zapotrzebowanie środków na wypłaty wynagrodzeń. Pozostałe zmiany wynikają z wniosków o zmiany w planie z uwagi na przewidywaną inna realizacje wydatków (wnioski z SP Ligota Mała, SP Wszechświęte, Gimnazjum).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia
o kwotę per saldem 8.000,00zł zwiększa się wydatki na realizacje programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym o kwotę 7.570,00zł zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne tj. plac zabaw (karuzele) do Dąbrowy i Ligoty Polskiej. Pozostałe zmiany to zmiany w ramach rozdziału.

Dz. 852 – Pomoc społeczna
O kwotę per saldem 122.001,00zl zmniejsza się wydatki w całym dziale w tym:
- o 120.000,00zł zmniejsza się plan wydatków na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (pismo Wojewody Dolnośląskiego z 15.11.2007r PS-III-3050-215/07);
- o kwotę 276,00zł zmniejsza się plan wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (pisma Wojewody Dolnośląskiego z 15.11.2007r. PS-III-3050-217/07,
- o kwotę 1.725,00zł zmniejsza się plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pisma Wojewody Dolnośląskiego z 15.11.2007r PS-III-3050-219/07),
Pozostałe zmiany to zmiany w ramach rozdziału i wynikają z przewidywanej przez jednostkę innej realizującej plan ( wniosek GOPS z  27.11.2007).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę 990,00zł zwiększa się wydatki na świadczenia pomocy materialnej realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie zart.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
O kwotę per saldem 594.000,00zl zmniejsza się plan w całym dziale w tym:
-o kwotę 6.000,00zł zwiększa się plan na zadaniu pn „zakup pojemników do selektywnej zbiórki”,
- o kwotę 600.000,00zł zmniejsza się plan zakupach materiałów i wyposażenia tj. na zakup opraw i wysięgników na modernizację istniejącego oświetlenia.

Pozostałe zmiany to zmiany w ramach działów wnioskowane przez gminne jednostki organizacyjne i wynikają z przewidywanej innej realizacji planu wydatków.


Dokonano również zmian w :
- wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne, co zostało ujęte w załączniku nr 4,
- przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań co zostało ujęte w załączniku nr 5 ,
- planie dochodów i wydatków własnych szkół, co zostało ujęte w załączniku nr 6,
- planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co zostało ujęte w załączniku nr 7.


Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki należy uznać decyzję podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz innych zmianach za uzasadnioną.

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2007-12-01 11:56:14
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl