Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIV/64/07

  
1500
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / dług publiczny

UCHWAŁA NR XIV/64/07
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 listopada 2007r.

zmieniająca uchwałę Nr VIII/58/03 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr VIII/58/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 sierpnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązania finansowego wymienionego w § 1 uchwały będą środki z dochodów własnych – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych lub wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§3. Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego kredytu na okres do 5 lat,
w tym 2 lata karencji w spłacie kapitału, będzie weksel własny "in blanco".”.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2007-12-04 09:29:40
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl