Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIV/62/07

  
1500
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / JEDNOSTKI

UCHWAŁA NR XIV/62/07
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 30 listopada 2007r.

w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.


Na podstawie art.37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Oleśnica przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 250,00 zł miesięcznie.
2. Dieta wypłacana będzie kwartalnie - do końca każdego kwartału.

§ 2. 1. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych tytułem podróży poza teren gminy mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu.
2. Zwrot kosztów podróży służbowych, dokonywany będzie zgodnie z przepisami w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
3.Podstawę do wypłacenia zwrotu kosztów podróży służbowych stanowi delegacja wystawiona przez Wójta.

§ 3. Traci moc uchwała nr IV/3/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.


    Przewodniczący Rady
    (-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2007-12-06 12:32:26
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl