Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XVI/69/07

  
1500
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / dług publiczny

UCHWAŁA Nr XVI/69/07
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 grudnia 2007r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/168/05 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art.2 pkt 2, art.9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1.W uchwale Nr XXVI/168/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta, wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 1 ust3. otrzymuje brzmienie:
„3.Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w  ilości nie większej niż 99 osób.”;

2)§ 2 otrzymuje brzmienie :
„§ 2.Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych i zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych Gminy Oleśnica w roku 2005 i 2008.”;

3) w § 3 ust.1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie :
„5) seria E na kwotę 750.000,00zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008r. ;
6) seria F na kwotę  500.000,00zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008r.”;

4) w  § 5 ust.1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie :
„5) obligacje serii E po upływie 6 lat od daty emisji;
6) obligacje serii F po upływie 7 lat od daty emisji.”.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2007-12-28 15:16:03
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl