Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / organizacyjne

ZARZĄDZENIE NR 66//08
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 27 lutego 2008 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Oleśnica w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica

 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

  § 1. W Zarządzeniu Nr 19/07 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany:
1)W rozdziale II organizacja Urzędu § 5 otrzymuje brzmienie: „ W czasie nieobecności wójta urzędem kieruje zastępca wójta”.
2) Wprowadza się § 8 o następującym brzmieniu:
„ § 8. Do zadań i kompetencji zastępcy wójta należy w szczególności:
  1) kierowania bieżącymi sprawami gminy;
  2) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Oleśnica w zakresie zawierania umów z zakresu przedmiotowego;
  3) podpisywanie pism wychodzących na zewnątrz z Urzędu Gminy;
  4) wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  5) podpisywania przelewów, czeków i innych dokumentów finansowych, które wymagają podpisu Wójta;
  6) wykonywanie uchwał Rady Gminy Oleśnica i zadań Gminy określonych przepisami prawa;
  7) wnioskowanie do Przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica o zwołanie sesji;
  8) dokonywanie czynności prawnych z zakresu prawa pracy, przewidzianych przepisami prawa;     
  9) sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Oleśnica tj.:
     a) Szkołą Podstawową Gminy Oleśnica,                                                                                                     
     b) Szkołą Podstawową w Ligocie Małej,
     c) Szkołą Podstawową w Ligocie Polskiej,
     d) Szkołą Podstawową w Smolnej,
     e) Szkołą Podstawową w Sokołowicach ,
     f) Szkołą Podstawową we Wszechświętem,
     g) Gimnazjum Gminy Oleśnica,
     h) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy,
     i) Gminnym Ośrodkiem Kultury Oleśnica.
3) W dotychczasowej treści § 8 ust.1 skreśla się pkt 16.
4)  §§ 8 do 19 otrzymują kolejno numerację od 9 do 20.
5)Załącznik Nr 1 Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Oleśnica otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
6)Załącznik Nr 2 Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Oleśnica otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz plik :  Zarządzenie
Pobierz plik :  Załącznik 1
Pobierz plik :  Załącznik 2
 
Wprowadził : Piotr Kędziora 2008-02-29 09:42:49
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl