Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XVIII/76/08










































  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR XVIII/76/08
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 4 marca 2008r.

w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania  pn.: „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Oleśnica”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Gmina Oleśnica zaciągnie w 2008 roku pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wysokości 73.000,00zł (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysięcy 00/100 ) na sfinansowanie zadania  pn.: „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Oleśnica”.

§ 2.Źródłem pokrycia zobowiązania finansowego wymienionego w §1 uchwały będą środki z dochodów własnych.

§ 3.1.Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki będzie weksel własny „in blanco”.
2.Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi w latach 2008-2016.

§ 4.Udziela się pełnomocnictwa Wójtowi Gminy, do przeprowadzenia czynności związanych z zaciągnięciem pożyczki.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2008-03-20 10:46:32
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl