Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / organizacyjne

SOO-0152/98/08


ZARZĄDZENIE NR 98/08
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 1 lipca 2008 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Oleśnica w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica.


    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1. W Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany:
1) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14 Do zadań Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska należy:
1) Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.
2) Obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy.
3) Prowadzenie ewidencji mienia gminnego.
4) Składanie informacji o stanie mienia komunalnego zgodnie z art. 120 ustawy o finansach publicznych.
5) Realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
6) Prowadzenie spraw podziału nieruchomości, odbiór granic nieruchomości, powstałych w wyniku rozgraniczeń, wznowień i podziału.
7) Wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości.
8) Prowadzenie spraw scalania gruntów.
9) Współudział w opracowaniu programu wyłączeń gruntów na cele nierolnicze.
10) Wnioskowanie o zmiany w księgach wieczystych.
11) Przygotowywanie dokumentacji do aktów notarialnych.
12) Podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
13) Podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargu z zakresu gospodarki mieniem gminnym.
14) Zlecanie biegłym szacunku nieruchomości.
15) Prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych.
16) Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
17) Naliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania.
18) Prowadzenie ewidencji numeracji nieruchomości.
19) Prowadzenie ewidencji teczek osiedleńczych.
20) Prowadzenie ewidencji umów dzierżawnych na grunty rolne i budowlane.
21) Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją.
22) Realizowanie zadań dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej.
23) Prowadzenie spraw związanych z nasiennictwem.
24) Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
25) Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wcześniej przekazanego majątku.
26) Współpraca z organami Inspekcji Sanitarnej oraz Powiatowym Inspektorem Weterynaryjnym w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych oraz Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin.
27) Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
28) Prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa.
29) Wykonywanie zadań związanych z projektowaniem, ustanawianiem i utrzymywaniem parków komunalnych i innych terenów zieleni.
30) Wykonywanie zadań związanych z zakazywaniem wprowadzania do wód gruntowych i cieków wodnych ścieków nienależycie oczyszczonych oraz nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń oczyszczających.
31) Ochrona środowiska od zanieczyszczeń odpadami oraz ochrona i rekultywacja gruntów rolnych zdewastowanych i zdegradowanych.
32) Wydawanie decyzji i zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
33) Prowadzenie spraw związanych z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz ochrony przeciwpowodziowej.
34) Prowadzenie spraw Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego i udział w akcjach przeciwpowodziowych.
35) Nadzorowanie i realizacja zadań w zakresie gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi.
36) Nadzorowanie i realizacja zadań, związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy.
37) Organizowanie i prowadzenie przetargów na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych, najem wolnych lokali użytkowych i wydzierżawianie gruntów.
38) Organizacja i prowadzenie prac koncepcyjnych i planistycznych w zakresie rozwoju gminy.
39) Realizacja polityki przestrzennej gminy, poprzez organizację przedsięwzięć służących sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
40) Przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
41) Zlecenie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
42) Koordynowanie działań związanych z opracowaniami planistycznymi.
43) Wydawanie wypisów i wyrysów z planu.
44) Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.
45) Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
46) Organizacja, planowanie oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie cmentarza gminnego.
47) Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
48) Wydawanie decyzji środowiskowych.
49) Wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej urzędu.
50) Prowadzenie spraw w zakresie klęsk żywiołowych.
51) Nadzór nad eksploatacją wodociągów i kanalizacji gminnych.
52) Zawieranie umów cywilnych z jednostkami organizacyjnymi gminy Oleśnica na użytkowanie gminnego mienia komunalnego.
53) Opracowywanie  projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów w zakresie zadań referatu.
54) Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań referatu.
55) Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z zewnątrz.
56) Przygotowywanie wniosków o dotacje i pożyczki oraz ich rozliczanie.
57) Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań finansowanych z wykorzystaniem środków z zewnątrz.
58) Rozliczanie rzeczowe i finansowe prowadzonych zadań z instytucjami współfinansującymi.
59) Przygotowywanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków unijnych przez mieszkańców gminy.
60) Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy.”

2) § 16. otrzymuje brzmienie:
„ § 16. Do zadań Referatu Budownictwa i Infrastruktury należy:
1) Ustalanie w drodze decyzji warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2) Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3) Sprawdzanie zgodności decyzji organu wydającego pozwolenia na budowę z ustalonymi warunkami zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4) Składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury oraz przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru i prowadzenie rejestru zabytków.
5) Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie nadzoru nad użytkowaniem obiektów zabytkowych, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami w  sposób zabezpieczający ich wartości zabytkowej.
6) Prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia drogowego na terenie gminy
7) Planowanie i nadzór nad realizacją gminnych inwestycji budowlanych oraz remontów budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej.
8) Prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków z GFOŚiGW.
9) Wydawanie pozwoleń na umieszczanie reklam.
10) Planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących utrzymania, budowy i modernizacji:
a) dróg gminnych,
b) placów,
c) chodników,
d) parkingów,
11) Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii, opracowywanie koncepcji przebiegu dróg do poszczególnych kategorii, opracowywanie koncepcji przebiegu dróg.
12) Zarządzanie drogami gminnymi.
13) Określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.
14) Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
15) Prowadzenie ewidencji gminnych dróg, mostów i przepustów.
16) Współpraca z zarządami dróg powiatowych, wojewódzkich w zakresie dotyczącym utrzymania i modernizacji dróg i chodników na odcinkach przebiegających przez gminę.
17) Organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych oraz prowadzenie spraw dotyczących porządku i bezpieczeństwa na drogach.
18) Przygotowywanie przetargów w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
19) Przygotowanie treści umów w związku z prowadzeniem inwestycji i remontów.
20) Organizowanie odbiorów końcowych inwestycji realizowanych przez gminę i przekazywanie obiektów użytkownikom.
21) Współpraca z ref. RGNiOŚ w nadzorowaniu eksploatacji w okresie monitorowania zadań przez instytucje współfinansujące w zakresie osiągnięcia założonych efektów.
22) Opracowywanie  projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów.
23) Zakładanie książki obiektu budowlanego i przekazywanie jej zarządzającemu.
24) Prowadzenie książki obiektu budowlanego – budynku urzędu gminy.
25) Zlecanie i nadzór przeprowadzania okresowej kontroli obiektów budowlanych, których właścicielem jest gmina Oleśnica.
26) Planowanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem okresowej kontroli obiektów budowlanych.
28) Prowadzenie spraw związanych z melioracjami wodnymi na terenie gminy.
29) Zawieranie umów na użytkowanie gruntów pod wodami stanowiącymi własność skarbu państwa.
30) Planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących budowy i remontu wodociągów i kanalizacji.
31) Wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej urzędu.
32) Prowadzenie spraw dotyczących ścieżek rowerowych na terenie gminy.
33) Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań referatu.”


3) Wprowadza się § 17 o następującym brzmieniu:
„ § 17. Do zadań na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych należy w szczególności:
1) Prowadzenie rejestru zamówień i umów;
2) Sporządzanie planu zamówień;
3) Weryfikacja projektów dokumentów przetargowych, przygotowywanych przez referaty Urzędu;
4) Prowadzenie postępowań o udzielenie, a w szczególności:
a) przesyłanie ogłoszeń o zamówienia publiczne do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
b) zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej;
c) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówień;
d) sporządzanie protokółów z postępowań o zamówienia publiczne oraz prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem;
e) przekazywanie informacji cenowych i sprawozdań z postępowania o zamówienie publiczne, w szczególności o roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
f) występowanie do Prezesa Zamówień Publicznych w przypadkach przewidzianych ustawą   Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie:
- zastosowania trybu „z wolnej ręki”,
- zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony;
5) Udział w komisjach przetargowych i konkursowych, zgodnie z zarządzeniem Wójta,
stała współpraca z referatami Urzędu w zakresie swoich obowiązków;
6) Prowadzenie statystyki sprawozdawczej w zakresie prowadzonych spraw;
7) Udostępnianie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań wykonawcom oraz organom kontroli zewnętrznej i wewnętrznej;
8) Przygotowywanie informacji o realizacji zamówień publicznych w Urzędzie;
9) Gromadzenie i archiwizacja dokumentów zamówień publicznych;
10) Umiejętność kosztorysowania z wykorzystaniem programów kosztorysowych”.

4) § 17 do 20 otrzymują kolejno numerację od 18 do 21.

5) Załącznik Nr 2 Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Oleśnica otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

    Zastępca Wójta
    (-) Przemysław Wróbel

 

 

 

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2008-07-01 13:06:10
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl