Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / wynagradzania

SOO-0152/109/08


ZARZĄDZENIE NR 109/08
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 24 września 2008 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 156//IV/04 Wójta Gminy Oleśnica w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.


 Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005r. Nr 146, poz. 1223 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 156/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 5 lipca  2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany:
1. W Rozdziale VI  Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy” § 19  otrzymuje brzmienie:
„§ 19 1. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby  lub zasiłku chorobowego wlicza się następujące składniki wynagrodzenia:
1) wynagrodzenie zasadnicze
2) dodatek funkcyjny
3) dodatek specjalny
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne
5) nagrody
6) premie
7) wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
8) pozostałe składniki wynagrodzenia, od których pracownik uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

      2. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.”
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy

Marcin Kasina

 
Wprowadził : Monika Warszawska 2008-10-17 15:25:02
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl