Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVI/114/08
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OPŁATY

UCHWAŁA NR XXVI/114/08
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 14 października 2008r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1980 r. o drogach publicznych (Dz.U.07.19.115 tekst jednolity) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Oleśnica, zwanych dalej „drogami gminnymi” na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej “urządzeniami”,
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, wysokość stawek za każdy dzień zajęcia wynosi:
1. dla dróg utwardzonych
a) za zajęcie jezdni,
- do 50% szerokości – 3,00 zł,
- powyżej 50% szerokości – 5,00 zł,
b) za zajęcie chodnika – 2,00 zł,
c) pobocza i innego elementu pasa drogowego – 1,50 zł.
2. dla dróg nieutwardzonych – 2,00 zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1. w obszarze zabudowanym
a) w jezdni – 50,00 zł
b) poza jezdnią – 40,00 zł,
2. poza obszarem zabudowanym
a) w jezdni – 30,00 zł
b) poza jezdnią – 20,00 zł,
3. na drogowym obiekcie inżynierskim – 80,00 zł.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, o którym mowa w § 1 pkt 3, w celu umieszczenia obiektu inżynierskiego, wysokość stawek za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia, wynosi:
1. obiektów budowlanych – 1,50 zł,
2. reklam – 3,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała nr XVIII/125/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2004 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

    Przewodniczacy Rady
    (-) Aleksandar Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2008-10-29 11:19:47
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl