Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

SOO-0151/168/08

ZARZĄDZENIE Nr 168/08
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.


Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Oleśnica:
1) projekt uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Ososba Pełniąca Funkcję Organów Gminy
/-/ Marcin Kasina

Tabela 1. Dochody budżetu gminy na 2009 rok według źródeł
Tabela 1.1. Dochody budżetu gminy na 2009 rok
Tabela 2. Wydatki budżetu gminy na 2009 rok według działów klasyfikacji budżetowej
Tabela 2.1.Wydatki budżetu gminy na 2009 rok
Tabela 3. Budżet gminy na 2009 rok w układzie działów i rozdziałów
Tabela 4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań
Tabela 5. Dotacje na realizację zadań publicznych na 2009 rok
Tabela 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok
Tabela 7.  Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkość nakładów na realziację zadań na 2009 rok
Tabela 7.1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
Tabela 8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Tabela 9. Plany dochodów i wydatków włąsnych szkół będących jednostkami budżetowymi na 2009 rok

 
Wprowadził : Monika Warszawska 2008-11-26 13:24:34
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl