Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVIII/124/08
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR XXVIII/124/08
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 28 listopada 2008r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r.Nr 121, poz.844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w wysokości:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 370 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 845 zł 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1050 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1475 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
od 7 ton i poniżej 12 ton 630 zł

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały

7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1375 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1865 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/196/05 Rady Gminy Oleśnica z 23 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009roku.

         Przewodniczący Rady
       (-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie


Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy kreuje politykę podatkową w zakresie swoich kompetencji. Oznacza to, że może ustalać wysokość stawek podatkowych w zakresie ustawowych limitów. Ponadto może określać zwolnienia przedmiotowe z podatków oraz różnicować stawki w zależności od rodzaju przedmiotu opodatkowania. Przedkładany projekt uchwały o stawkach kwotowych w podatku od środków transportowych na 2009 rok jest zgodny z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy określone zostały zasady wzrostu górnych stawek kwotowych podatku i opłat lokalnych - minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5 ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10 ust. 1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i uzdrowiskowej (art. 19 pkt 1). Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008r. wyniósł 4,2%. Zgodnie z dyspozycją art. 12 b ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza stawki minimalne dla niektórych pojazdów – co uwzględniono w projekcie uchwały. Z uwagi na fakt, iż ustalone do tej pory stawki kształtowały się na poziomie około 30%, 50% i 80% stawek maksymalnych, w przedkładanym projekcie stawki podwyższono o 5% względem stawek obowiązujących w 2008 r. Powyższe działanie jest konieczne z uwagi na zapewnienie odpowiednich wpływów budżetowych, w szczególności w związku z planowanym zwiększeniem zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2009. Ponadto niniejszy projekt uchwały zakłada odstąpienie od zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości ze względu na rok produkcji środków transportowych. Przewiduje się, że wskutek podniesienia stawek podatku od środków transportowych dochody gminy z tego tytułu wzrosną o około 130.000 zł. Wobec powyższego uzasadnione jest przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie.

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2008-12-04 15:20:01
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl