Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVIII/128/08
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OPŁATY

UCHWAŁA NR XXVIII/128/08
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 28 listopada 2008 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/04  w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z gminnych sal sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XIX/143/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie  określenia  zasad  i  trybu  oraz wysokości opłat za korzystanie z gminnych sal sportowych § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Określa się wysokość stawek godzinowych za korzystanie z sal sportowych:
1) 40 zł dla tenisa ziemnego
2) 30 zł dla tenisa stołowego,
3) 50 zł dla gier pozostałych,
4) 50 zł dla imprez organizowanych przez instytucje gminne,
5) 150 zł dla imprez organizowanych przez osoby lub podmioty inne niż wymienione w pkt 3.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

    Przewodniczący Rady
    (-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2008-12-05 09:17:32
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl