Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVIII/130/08
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA  NR XXVIII/130/08
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 28 listopada 2008r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2009 rok.

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) uchwala się, co następuje:
                                                         
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2009 rok - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
                                                        
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. 

        Przewodniczący Rady
       (-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2008-12-05 09:51:02
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl