Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVIII/131/08
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR XXVIII/131/08
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 28 listopada 2008r.

Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009" o treści:

Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymiw roku 2009
 
Wstęp
 
Priorytetem Gminy Oleśnica jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania Gminą. Podstawowymi korzyściami takiej współpra¬cy są między innymi:
a) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie
i swoje otoczenie,
b) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,
c) wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpozna¬niu występujących potrzeb.

Celem Programu Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie organizacjom pozarządowym ustawowych zadań gminy. Poprzez określenie i realizację tych zasad Gmina Oleśnica pragnie włączać organi¬zacje pozarządowe w system demokracji lokalnej.
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
1. Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.
2. Program określa, formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Oleśnica z organizacjami - a także priorytety zadań publicznych - których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.
3. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi w 2009 roku.
4. Obszar współpracy Gminy Oleśnica i organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o której mowa w ustawie.
 
Rozdział II
Formy współpracy
 
1. Zlecanie realizacji zadań Gminy Oleśnica organizacjom poprzez:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Gminy Oleśnica,
b) udział przedstawicieli organizacji na sesjach Rady Gminy oraz Komisjach Rady Gminy z możliwością zabierania głosu,
c) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2009 roku zadaniach sfery publicznej (o których mowa w Rozdziale I pkt. 4 Programu), a których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne, niż wynikające z Programu,
d) uzgadnianiu kształtu listy zagadnień priorytetowych, o której mowa w Rozdziale IV, na kolejny rok budżetowy.
3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, poprzez:
a) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji,
b)udostępnianie druków projektów uchwał w Urzędzie Gminy Oleśnica.
c)tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, które nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy organu gminy lub organizacji, w celu:
a) przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Oleśnica w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego,
b) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
c) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.
4. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:
a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, po uzgodnieniu z użytkownikami lokalu,
b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Gminy Oleśnica,
c) organizację lub współudział organów Gminy Oleśnica w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,
d) nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem
oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert,
e) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu.
 
Rozdział III
Zasady współpracy
 
Zlecanie realizacji zadań Gminy Oleśnica organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które program określa jako zagadnienia priorytetowe.
 
Rozdział IV
Lista zagadnień priorytetowych
 
1. Rada Gminy Oleśnica, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Gminy Oleśnica, wykazanych m.in. w Strategii Gminy, diagnozie problemów społecznych, wniosków corocznie składanych przez organizacje Gminie Oleśnica, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2009 przez przyszłych partnerów Programu jest najpilniejsza, należą przede wszystkim :
 
a) wspieranie stowarzyszeń ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,
b) powszechne zajęcia sportowe oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży,
c) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej,
d) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności kreowanie postaw przedsiębiorczych,
e) rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w ramach świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, kół zainteresowań),
f) przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności jej alternatywne, niekomercyjne formy,
g) wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych,
h) ochrona środowiska naturalnego.
 
2. Lista zagadnień, wymienionych w pkt 1, informuje przyszłych partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2009, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
 
3. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
1. Komisje Rady Gminy współpracują z organizacjami w zakresie swoich właściwości oraz - po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy - przedłożą Radzie Gminy sprawozdanie dotyczące realizacji Programu wraz z propozycjami listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy w terminie do 30 marca 2010 roku.
2. W terminie nie późniejszym niż do 31 października 2009 roku Rada Gminy uchwali roczny Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) formy współpracy, o których mowa w Rozdziale II Programu,
b) informację Wójta Gminy o stanie realizacji współpracy z organizacjami,
c) informację Wójta Gminy o realizacji zadań publicznych objętych Programem a powierzonych do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów.
3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa oraz odrębna uchwała Rady Gminy.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.
5. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swo¬ich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Oleśnica.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący Rady
             (-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2008-12-05 10:04:56
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl