Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVIII/131/08
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR XXVIII/131/08
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 28 listopada 2008r.

Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009" o treści:

Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymiw roku 2009
 
Wstęp
 
Priorytetem Gminy Oleśnica jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania Gminą. Podstawowymi korzyściami takiej współpra¬cy są między innymi:
a) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie
i swoje otoczenie,
b) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,
c) wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpozna¬niu występujących potrzeb.

Celem Programu Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie organizacjom pozarządowym ustawowych zadań gminy. Poprzez określenie i realizację tych zasad Gmina Oleśnica pragnie włączać organi¬zacje pozarządowe w system demokracji lokalnej.
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
1. Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.
2. Program określa, formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Oleśnica z organizacjami - a także priorytety zadań publicznych - których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.
3. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi w 2009 roku.
4. Obszar współpracy Gminy Oleśnica i organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o której mowa w ustawie.
 
Rozdział II
Formy współpracy
 
1. Zlecanie realizacji zadań Gminy Oleśnica organizacjom poprzez:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Gminy Oleśnica,
b) udział przedstawicieli organizacji na sesjach Rady Gminy oraz Komisjach Rady Gminy z możliwością zabierania głosu,
c) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2009 roku zadaniach sfery publicznej (o których mowa w Rozdziale I pkt. 4 Programu), a których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne, niż wynikające z Programu,
d) uzgadnianiu kształtu listy zagadnień priorytetowych, o której mowa w Rozdziale IV, na kolejny rok budżetowy.
3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, poprzez:
a) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji,
b)udostępnianie druków projektów uchwał w Urzędzie Gminy Oleśnica.
c)tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, które nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy organu gminy lub organizacji, w celu:
a) przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Oleśnica w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego,
b) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
c) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.
4. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:
a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, po uzgodnieniu z użytkownikami lokalu,
b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Gminy Oleśnica,
c) organizację lub współudział organów Gminy Oleśnica w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,
d) nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem
oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert,
e) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu.
 
Rozdział III
Zasady współpracy
 
Zlecanie realizacji zadań Gminy Oleśnica organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które program określa jako zagadnienia priorytetowe.
 
Rozdział IV
Lista zagadnień priorytetowych
 
1. Rada Gminy Oleśnica, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Gminy Oleśnica, wykazanych m.in. w Strategii Gminy, diagnozie problemów społecznych, wniosków corocznie składanych przez organizacje Gminie Oleśnica, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2009 przez przyszłych partnerów Programu jest najpilniejsza, należą przede wszystkim :
 
a) wspieranie stowarzyszeń ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,
b) powszechne zajęcia sportowe oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży,
c) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej,
d) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności kreowanie postaw przedsiębiorczych,
e) rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w ramach świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, kół zainteresowań),
f) przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności jej alternatywne, niekomercyjne formy,
g) wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych,
h) ochrona środowiska naturalnego.
 
2. Lista zagadnień, wymienionych w pkt 1, informuje przyszłych partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2009, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
 
3. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
1. Komisje Rady Gminy współpracują z organizacjami w zakresie swoich właściwości oraz - po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy - przedłożą Radzie Gminy sprawozdanie dotyczące realizacji Programu wraz z propozycjami listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy w terminie do 30 marca 2010 roku.
2. W terminie nie późniejszym niż do 31 października 2009 roku Rada Gminy uchwali roczny Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) formy współpracy, o których mowa w Rozdziale II Programu,
b) informację Wójta Gminy o stanie realizacji współpracy z organizacjami,
c) informację Wójta Gminy o realizacji zadań publicznych objętych Programem a powierzonych do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów.
3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa oraz odrębna uchwała Rady Gminy.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.
5. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swo¬ich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Oleśnica.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący Rady
             (-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
Współpraca Gminy Oleśnica z niezależnymi organizacjami pozarządowymi nawiązana została wówczas, gdy rozpoczął działalność nowoczesny samorząd. Realizacja zadań własnych gminy, przez mieszkańców zrzeszonych w organizacjach przebiegała sprawnie, zatem wyraźnie zaznaczyły się korzyści związane  z włączaniem liderów lokalnych społeczności w proces kierowania gminą.
Od tamtego czasu w istotny sposób zmieniły się warunki funkcjonowania zarówno samorządu, jak również organizacji pozarządowych: wielokrotnie zmieniano prawo, zasady finansowania jednostek, jednocześnie następowała profesjonalizacja działań oleśnickich stowarzyszeń oraz wzrastała świadomość kierownictwa gminy o nowych korzyściach związanych z nawiązywaniem współpracy z tzw. sektorem pozarządowym. W takiej sytuacji, zdaniem wielu organizacji pozarządowych, a także Rady Gminy i Wójta Gminy, dotychczasowe rozwiązania prawne na szczeblu gminnego samorządu muszą zostać zmienione, by w pełniejszy sposób odpowiadały potrzebom określanym przez strony współpracy.

W realizacji niniejszego Programu partnerami Gminy Oleśnica mogą być w szczególności:
a) stowarzyszenia,
b) fundacje,
c) kluby sportowe - stowarzyszenia kultury fizycznej lub ich związki,
d) grupy nieformalne (niesformalizowane inicjatywy obywatelskie),
e) inicjatywy szkolne (np. Samorządy Uczniowskie, Rady Rodziców),
f) zespoły działające w sferze kultury,
g) organizacje działające w ramach związków wyznaniowych (np. parafie, grupy charytatywne).

Obszarami współpracy pomiędzy Gminą Oleśnica a organizacjami pozarządowymi będą w szczególności zadania z zakresu:
a) pomocy społecznej,
b) przeciwdziałania patologiom społecznym i łagodzenia ich skutków,
c) ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
d) zapewniania mieszkańcom Gminy (przede wszystkim dzieciom, młodzieży, a także osobom w podeszłym wieku) aktywnych form spędzania wolnego czasu,
e) oświaty i edukacji,
f) rozwoju lokalnego, w tym gospodarczego,
g) praw obywatelskich oraz praw człowieka, w tym praw mniejszości i praw kobiet,
h) kultury, kultury fizycznej i sztuki,
i) rekreacji, turystyki, aktywnego wypoczynku,
j) promocji i współpracy międzynarodowej,
k) bezpieczeństwa publicznego,
l) ekologii i ochrony środowiska.

Strony deklarują, że współpraca Gminy Oleśnica z organizacjami odbywać się będzie na zasadach:
a) pomocniczości, co oznacza, że Gmina Oleśnica powierzać będzie realizację swoich zadań publicznych organizacjom, a te zagwarantują, że wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny, oszczędny i terminowy,
b) suwerenności stron, co oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą Oleśnica
a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii
i niezależności w swojej działalności statutowej,
c) partnerstwa, co oznacza, że Gmina Oleśnica gwarantuje organizacjom m.in. udział
w planowaniu priorytetów realizowanych przez Gminę Oleśnica, określaniu sposobu ich realizacji, rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców gminy, sugerowaniu zakresu współpracy,
d) efektywności, co oznacza, że Gmina Oleśnica i organizacje wspólnie będą  dążyć do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych,
e) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że Gmina Oleśnica udostępni organizacjom informacje o celach, kosztach i planowanych efektach współpracy, a także wszystkich środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Oleśnica na współpracę z nimi oraz kryteriach i sposobie oceny projektów, a organizacje udostępnią Gminie Oleśnica m.in. dane dotyczące swojej struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, rezultatów prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej.
 
W realizacji programu szczególną rolę po stronie Gminy Oleśnica pełnić będą komisje Rady Gminy, których zadaniem będzie m.in. utrzymywanie kontaktów  z organizacjami realizującymi zadania w tych obszarach, które są jednocześnie obszarami działań komisji.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu przekazywania dotacji finansowych organizacjom zostaną określone odrębnie.
Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009 jest wynikiem wieloletnich rozmów pomiędzy organizacjami pozarządowymi, radnymi Rady Gminy oraz Wójta Gminy, którzy wspólnym wysiłkiem przygotowały kształt niniejszego dokumentu.
Cechą programu, poza określeniem form, zasad, zakresu współpracy organów  Gminy Oleśnica z organizacjami, a także priorytetów zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej jest stworzenie takiego prawa lokalnego, którego celem będzie włączenie organizacji w proces kierowania gminą, co stanowić może pierwszy etap w drodze tworzenia dobrze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2008-12-05 10:04:56
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl