Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CMENTARZE

SOO-0151/186/09

ZARZĄDZENIE NR  186/09
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 29 stycznia 2009 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 141/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie powierzenia zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Poniatowicach

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj.Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz.295 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr  141/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie powierzenia zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Poniatowicach dotychczasowy §  2. otrzymuje brzmienie:
„Zarządzanie cmentarzem obejmuje w szczególności wykonywanie prac w zakresie bieżącego utrzymania Cmentarza oraz prowadzenie spraw administracyjnych, w tym m.in.:
1) prowadzenie księgi osób pochowanych na cmentarzu, według numeracji narastającej lub w układzie rocznikowym,
2) prowadzenie księgi grobów,
3) prowadzenie alfabetycznego spisu osób pochowanych na cmentarzu
4) prowadzenie sprzedaży miejsc na cmentarzu na podstawie cennika opłat obowiązującego na terenie Gminy Oleśnica,
5) wyznaczanie nowych miejsc grzebalnych oraz kwater zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U.z 2008 r. Nr 48, poz.284)
6)  utrzymanie czystości na terenie cmentarza i wokół ogrodzenia poprzez usuwanie nieczystości m.in. opakowań, folii, szkieł, gruzu, papierów, gracowanie oraz odchwaszczanie chemiczne alejek (dwa razy w roku), wycinkę chwastów i samosiejek (październik);
7) koszenie trawy;
8) usuwanie wszelkich szkód powstałych w wyniku działań warunków atmosferycznych;
9) przygotowanie kwater do chowania zmarłych;
10) kopanie grobów na terenie cmentarza.”

§  2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Łukasz Zaręba 2009-02-02 11:01:33
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl