Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / DROGI PUBLICZNE

SOO.0152-125/09

ZARZĄDZENIE NR 125/09
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.
1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sokołowice- Cieśle nr 102159 D – etap I i II.
2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa – etap I.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. , nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1 . Powołuję Komisję do przeprowadzenia w/w przetargu, zwana w dalszej części „Komisją” w następującym składzie:
1. Paweł Łobacz – przewodniczący Komisji
2. Mariola Fluder – sekretarz Komisji
3. Barbara Rudzka – członek Komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Infrastruktury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

         Wójt        
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2009-03-09 07:56:51
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl