Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXXIV/154/09


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / STATUTY

UCHWAŁA NR XXXIV/154/09
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 8 kwietnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.15 , art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U..z 2008 Nr 115 ,poz.728 ze zm..)  Rada Gminy Oleśnicy uchwala :

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Rozdział I
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. Statut określa zakres  działania i organizację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Oleśnicy.

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 ze zm.);
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 ,poz ,1591 ze zm.)
 
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego Statutu jest mowa o :
1) Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Oleśnica.
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Oleśnica.
4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Oleśnicy.
5) Pracownikach – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

§ 4.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką  organizacyjną Gminy nie posiadającą  osobowości prawnej nad którą nadzór sprawuje Wójt Gminy jako organ wykonawczy gminy.
2. Obszarem działania Ośrodka jest gmina Oleśnica.
3. Siedziba Ośrodka -  Oleśnica ul. Kopernika 13.  

Rozdział II
CELE I  ZADANIA OŚRODKA

§ 5. 1.Celem działalności Ośrodka jest:
1) Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
2) Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie in bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka 
2.Ośrodek wykonuje swoje zadania  poprzez :
1) Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej na terenie Gminy Oleśnica
2) Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
3) Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez realizację zadań własnych i zleconych Gminie, których rodzaj, rozmiar i formę określają przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz  inne akty prawne

§ 6. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współpracuje z innymi organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na  zasadzie partnerstwa i jawności  podejmowanych działań.

Rozdział III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA  OŚRODKA

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który działa jednoosobowo zgodnie z zakresem pełnomocnictwa  udzielonego  przez Wójta Gminy,
2. Dyrektor GOPS  na podstawie udzielonego upoważnienia  Wójta wydaje decyzje administracyjne  w  sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, oraz  w sprawach z zakresu  pomocy osobom uprawnionym do alimentów  należących do właściwości Gminy. 
        
§ 8. 1. Dyrektor  reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a  ponadto :
1) organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez pracowników,
2) kieruje bieżącymi  sprawami Ośrodka
3) wdaje zarządzenia i postanowienia dotyczące organizacji pracy Ośrodka
4) odpowiada   za prawidłowość sporządzania planów dochodów i wydatków  oraz za ich realizację
5) zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy
2. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Dyrektor Ośrodka
2) Księgowa Ośrodka
3) Sekcja pracowników socjalnych
4) Sekcja świadczeń
5) Stanowisko ds  świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
§ 9. Strukturę wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka.

Rozdział IV
GOSPODARKA  FINANSOWA

§ 10.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach publicznych.
2.Podstawą gospodarki  finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

Rozdział V
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE


§ 11. 1.Zmiany w Statucie Ośrodka mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy Oleśnica w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Traci moc  uchwała Rady Gminy Oleśnica Nr  XXIX / 185 /05 z dnia 21 października 2005 rok w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

§ 14.Uchwała wchodzi w życie po  upływie czternastu dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

    
Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2009-04-17 08:39:43
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl