Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

SOO-0151/192/09

ZARZĄDZENIE NR 192/09
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Oleśnica:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2008 rok stanowiące załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za 2008 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie, o którym mowa §1 pkt 1.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Wójt
     (-) Marcin Kasina

 

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oleśnica za 2008 rok.

Tabela Nr 1. Wykonanie budżetu gminy w za 2008 r. – dane ogólne.

Tabela Nr 2.1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 2.2. Struktura dochodów własnych za 2008 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 2.3. Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat za 2008r.

Tabela Nr 2.4. Należności z podatków, opłat i opłat niepodatkowych krótko i długoterminowe oraz zobowiązania długoterminowe za 2008 rok.

Tabela Nr 2.5. Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 2.6. Struktura wydatków budżetowych za 2008 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 2.7. Udzielone dotacje podmiotom realizującym zadania publiczne w 2008 roku.

Tabela Nr 2.8. Wykaz podmiotów / organizacji, którym udzielono z budżetu dotacji w 2008 roku.

Tabela Nr 2.9. Informacja o realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej w 2008 roku.

Tabela Nr 3. Informacja o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz środkach pozyskanych w 2008 roku.

Tabela Nr 4. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2008 roku.

Tabela Nr 5.1. Informacja z realizacji środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.

Tabela Nr 5.2. Informacja o realizacji dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi w 2008 roku.

Tabela Nr 6. Realizacja zamówień publicznych w 2008 roku.

Tabela Nr 7. Zmiany budżetu i w budżecie dokonane przez Wójta w 2008 roku.

Załącznik Nr 2 Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za 2008 rok.   

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2009-04-24 10:52:05
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl