Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CZYNSZE

SOO.0151-215/09

ZARZĄDZENIE Nr  215/09
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 22 czerwca 2009 r.

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Oleśnica wykorzystywanych na cele nierolnicze i nieleśne lub pod działalność gospodarczą.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),art.11 ust.1, art.13 ust.1, art 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Oleśnica mogą być oddawane w dzierżawę na cele nierolnicze i nieleśne lub pod działalność gospodarczą w drodze umowy.
      2. Ustalam miesięczną stawkę czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Oleśnica  w następującej wysokości:
          1) wykorzystywanych na cele nierolnicze i nieleśne niezwiązane z prowadzeniem
              działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni – 0,20 zł + VAT.
          2) wykorzystywanych na cele nierolnicze i nieleśne związane z prowadzeniem
              działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni – 8,00 zł + VAT.
     3. Ustalone stawki czynszu o których mowa w ust. 2 podlegają corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia 2010 r. – w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Łukasz Zaręba 2009-06-23 10:44:05
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl