Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR XXXVII/172/09
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.184 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 166 ust. 4  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet gminy na rok 2009 po zmianach:
1) dochody 27.390.532,81zł;
2) wydatki 32.890.532,81zł;
3) deficyt budżetu 5.500.000,00 zł.

§ 6. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące ze:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na kwotę 2.910.000,00zł;
2) zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.590.000,00zł.

§ 7. Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań określa załącznik nr 5.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2009-06-26 10:24:20
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl