Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXXIX/180/09  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / OPŁATY

UCHWAŁA NR XXXIX/180/09
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 22 września 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) uchwala sie, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się następujące ceny i stawki opłat w zakresie:

Wyszczególnienie grup odbiorców

Opłata zmienna
w zł/m³

Opłata stała
(abonamentowa)
w zł/odbiorcę m-c

 

 

Odbiorcy

wody

Gr. 1 Indywidualni z licznikami

2,60

 

 

3,00

Gr. 2 Indywidualni bez liczników

5,00

Gr. 3 Jednostki budżetowe
i instytucje kultury

3,20

Gr. 4 Podmioty gospodarcze

4,70

Grupa dostawców ścieków

Gr. 1 Indywidualni z licznikami

3,70

3,00

Gr. 2 Indywidualni bez liczników

3,70

Gr. 3 Jednostki budżetowe
i instytucje kultury

3,70

Gr. 4 Podmioty gospodarcze

3,85

2. Do każdej ceny dolicza się podatek od towarów i usług -VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Określone w § 1 stawki cen i opłat mają zastosowanie dla dostaw wody i odbioru ścieków dokonywanych w okresie od 1 listopada 2009 r. do 31 października 2010 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przwodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2009-09-25 09:09:11
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl