Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXXIX/182/09  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

Istnieje ujednolicony akt

UCHWAŁA NR XXXIX/182/09
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 22 września 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania  pn.: „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Oleśnica”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Gmina Oleśnica zaciągnie w 2009 roku pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wysokości 11.895,00zł (słownie złotych: jedenaście osiemset dziewięćdziesiąt pięć 00/100 ) na sfinansowanie zadania  pn.: „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Oleśnica”.

§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązania finansowego wymienionego w §1 uchwały będą środki pochodzące z dochodów własnych.

§ 3. 1.Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki będzie weksel własny „in blanco”.
2. Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi w latach 2009-2017.

§ 4.Udziela się pełnomocnictwa Wójtowi Gminy, do przeprowadzenia czynności związanych z zaciągnięciem pożyczki.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przwodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2009-09-25 09:43:38
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl