Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XLI/194/09  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR XLI/194/09
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.184 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 166 ust. 4  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

 § 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

 § 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
 § 6. Budżet gminy na rok 2009 po zmianach:
 1) dochody 27.670.636,61zł;
 2) wydatki 33.180.136,61zł;
 3) deficyt budżetu 5.509.500,00 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie

Uzasadnienie


Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają z innej realizacji budżetu niż przewidziano i przedstawiają się jak poniżej:

Na łączną kwotę per saldem 285.333,00zł zwiększającą dochody gminy wpływ miały zmiany w działach:

Dz. 852 – Pomoc społeczna
- o kwotę 161.000,00zł zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-178/09 z dnia 5 listopada br.);
- o kwotę 943,00zł zmniejsza się dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8 i 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-179/09 z dnia 5 listopada br);
- o kwotę 8.724,00zł zmniejsza się plan dochodów budżetu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-184/09 z dnia 6 listopada br);
- o kwotę 127.000,00zł zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Środki przeznaczone są na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi zasiłków celowych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 roku (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-172/09 z dnia 28 października br i pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-204/09 z dnia 13 listopada br);
- o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się planowane dochody gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-177/09 z dnia 5 listopada br).

Na łączną kwotę per saldem 285.333,00 zł zwiększającą wydatki gminy wpływ miały zmiany w działach:

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- o kwotę 80.000,00zł zmniejsza się wydatki budżetu z tytułu różnych opłat i składek oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób;
- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki budżetu z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dz. 750 – Administracja publiczna
- o kwotę 115.000,00 zwiększa się planowane wydatki budżetu z tytułu zakupu usług pozostałych;
- dokonuje się przesunięć pomiędzy zadaniami w ramach paragrafu 6060.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego
- o kwotę 48.354,48zł zmniejsza się plan wydatków z tytułu odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- o kwotę 8.354,48zł zwiększa się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w Szkole Podstawowej w Smolnej (zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej z dnia 03.11.2009 r).
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80101, 80103, 80113 80146 i 85412 nie powodujących zwiększenia wydatków w związku z wnioskami: dyrektora SP w Smolnej, dyrektora SP w Sokołowicach, dyrektora SP w Ligocie Polskiej, dyrektora SP we Wszechświętem, dyrektora SP w Ligocie Małej i dyrektora SP Gminy Oleśnica w Oleśnicy.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami 4170 i 4300 nie powodujących zwiększenia wydatków budżetu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna
- o kwotę 161.000,00zł zwiększa się plan wydatków budżetu z tytułu świadczeń społecznych w związku otrzymaną dotacją celową;
- o kwotę 943,00zł zmniejsza się plan wydatków budżetu z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej;
- o kwotę 8.724,00 zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy z tytułu świadczeń społecznych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej;
- o kwotę 134.000,00zł zwiększa się plan wydatków gminy z tytułu świadczeń społecznych w wyniku otrzymania z budżetu państwa dotacji celowych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami nie powodujących zwiększenia wydatków budżetu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami 6050 i 4430 w związku koniecznością zabezpieczenia wydatków dotyczących bieżącego utrzymania kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”;
- o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „budowa boiska sportowego w m. Ostrowina”.

 

Ponadto dokonano zmian w:
1) wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne, co zostało ujęte w załączniku nr 3;
2) wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4. Zmiana dotyczy wprowadzenia do WPI zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 10273D w Krzeczynie”;
3) wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5;
4) planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem nr 6. Zmian dokonano na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica, dyrektora Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej i dyrektora Szkoły Podstawowej we Wszechświętem;
5) planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki należy uznać decyzję podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy oraz innych zmian za uzasadnioną.

WÓJT

/-/Marcin Kasina

 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2009-12-08 08:11:32
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl