Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XLIII/201/09  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR XLIII/201/09
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.184 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 166 ust. 4  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 6. Budżet gminy na rok 2009 po zmianach:
1) dochody 27.000.888,61 zł;
2) wydatki 32.510.388,61 zł;
3) deficyt budżetu 5.509.500,00 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają z innej realizacji budżetu niż przewidziano i przedstawiają się jak poniżej:

Na łączną kwotę per saldem 669.748,00 zł zmniejszającą dochody gminy wpływ miały zmiany w działach:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- o  kwotę 700.000,00zł zmniejsza się dochody budżetu z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dotyczy zadania pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Bystre”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- o kwotę 23.540,00zł zwiększa się dochody budżetu z tytułu wpływów dotyczących pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku podpisanymi z Województwem Dolnośląskim umowami nr DEFS – O/2783/09 i DEFS-O/2606/09 z dnia 30 listopada br. Pomoc finansowa dotyczy realizacji zadań pn. „Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Brzezinka” (9.790,00zł) i „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej” (13.750,00zł).

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- o kwotę 2.800,00zł zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- o kwotę 5.200,00zł zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje.

Dz. 758 – Różne rozliczenia
- o kwotę 24.767,00zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy w związku z otrzymanym od Ministra Finansów pismem Nr ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11 grudnia br. Środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej dla j.s.t. i zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału kwoty ubytku dochodów podatkowych danej gminy w łącznej kwocie ubytku dochodów podatkowych wszystkich gmin, przy czym kwota z rezerwy nie mogła być niższa od 20.000,00zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- o kwotę 26.055,00zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego. Dotacja dotyczy dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników należnej za okres do dnia 31 grudnia 2008 r. Wydatki faktycznie poniesione zostaną zrefundowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Na łączną kwotę per saldem 669.748 zł zmniejszającą wydatki gminy wpływ miały zmiany w działach:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- o kwotę 880.000,00zł zmniejsza się plan wydatków budżetu na zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Bystre”.

Dz. 600 – Transport i łączność
- o kwotę 26.000,00zł zwiększa się plan wydatków budżetu z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego dotyczącej dofinansowania remontu chodnika w Poniatowicach;
- o kwotę 180.000,00zł zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych;
- o kwotę 13.000,00zł zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z budową zatoki autobusowej w Boguszycach wieś.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- o kwotę 10.000,00zł zwiększa się wydatki budżetu z tytułu zakupu usług pozostałych;
- wprowadza się środki przyznanej dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego dotyczące remontu dachu świetlicy wiejskiej w m. Brzezinka i wymiany instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej a wycofuje się środki własne;
- dokonuje się przesunięć wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa świetlicy wiejskiej w m. Jenkowice” w związku podpisanym aneksem do umowy dotyczącej przyznania pomocy finansowej ze środków EFRROW w ramach PROW.

Dz. 750 – Administracja publiczna
- o kwotę 25.367,00zł zwiększa się planowane wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych;
- o kwotę 7.200,00zł zwiększa się plan wydatków budżetu z tytułu podróży służbowych i szkoleń pracowników;
- o kwotę 2.000,00zł zmniejsza się planowane wydatki gminy z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego
- o kwotę 4.550,00zł zwiększa się wydatki budżetu gminy z tytułu rozliczenia z bankami związanych z obsługą długu publicznego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- o kwotę 20.000,00zł zmniejsza się plan wydatków gminy z tytułu wydatków na zadania inwestycyjne. Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „budowa hali sportowej przy GGO w Oleśnicy”;
- o kwotę 26.055,00zł zmniejsza się plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmniejszenie dotyczy zrefundowania poniesionych wydatków ze środków Funduszu Pracy i związane jest z koniecznością dokonania zwrotu przyznanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników należnej za okres do dnia 31 grudnia 2008 r.;
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu nie powodujących zwiększenia wydatków na wniosek dyrektorów szkół: SP Gminy Oleśnica w Oleśnicy, SP w Ligocie Polskiej, SP w Sokołowicach, SP w Smolnej, SP w Ligocie Małej, SP we Wszechświętem i Gimnazjum Gminy Oleśnica.

851 – Ochrona zdrowia
- o kwotę 2.800,00zł zwiększa się wydatki budżetu z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

852 – Pomoc społeczna
- dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy paragramami w ramach działu nie powodujących zwiększenia wydatków. Zmian dokonano na wniosek dyrektora GOPS w Oleśnicy.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- o kwotę 8.390,00 zł zwiększa się wydatki budżetu z tytułu zakupu usług pozostałych;
- o kwotę 20.000,00zł zwiększa się planowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych dotyczących eksploatacji oświetlenia drogowego;
- o kwotę 39.000,00zł zmniejsza się wydatki budżetu na zadaniu inwestycyjnym „budowa oświetlenia drogowego – Cieśle”.

Ponadto dokonano zmian w:
1) wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne, co zostało ujęte w załączniku nr 3;
2) w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4;
3) wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5;
4) planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem nr 6. Zmian dokonano na wniosek dyrektora SP w Ligocie Małej i SP we Wszechświętem.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki należy uznać decyzję podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy oraz innych zmian za uzasadnioną.

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2010-01-13 14:02:20
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl