Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XLIV/206/09


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA Nr XLIV/206/09
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia  30 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10, art. 211, art. 212, art. 217 art.166, art. 169, art. 170 i art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10, art. 169 oraz art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy na kwotę 29.325.970,38 zł w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 23.545.191,38 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 5.780.779,00 zł;
2. Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe według źródeł określa załącznik nr 1, a według szczegółowej klasyfikacji określa załącznik nr 1.1

§ 2.1.Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 36.773.367,38 zł z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości  25.228.300,38 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.545.067,00 zł.
2. Wydatki bieżące gminy obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości  25.228.300,38zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.441.038,00zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21.598.056,38zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.375.140,00zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.497.704,20zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 145.441,00zł w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 123.624,00zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego -  722.798,00 zł.
3. Wydatki majątkowe gminy obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.121.067,00zł, z czego na wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 7.259.719,93zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.990.004,27zł.  
4.Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 2, a według szczegółowej klasyfikacji określa załącznik nr 2.1
5.Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów określa załącznik nr 3.

§ 3. 1.Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 7.447.397,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z:
1) zaciągniętych kredytów w wysokości 5.092.210,00zł;
2) zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.355.187,00zł;

§ 4.1. Przychody budżetu gminy w kwocie 8.695.452,00zł i rozchody budżetu w kwocie 1.248.055,00zł.
2. Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań, określa załącznik nr 4.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 37.000,00zł.

§ 6. Określa się wysokość dotacji na realizację zadań publicznych na kwotę 2.775.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:
1) dotacje podmiotowe w wysokości 2.069.140,00 zł, w tym:
a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.754.140,00zł,
b) dla innych podmiotów w wysokości 315.000,00zł;
2) dotacje celowe w wysokości 706.000,00 zł, w tym :
a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 56.000,00 zł,
b) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 400.000,00zł,
c) na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250.000,00zł.

§ 7.Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkość nakładów na realizację zadań, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7.1.

3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych według załącznika nr 7.2.

§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 150.200,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 150.200,00 zł.

§ 10. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Określa się plany dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Określa się wyodrębnione w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki według załącznika nr 10.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 7.447.397,00 zł.

§ 14.Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań :
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 7.1,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem:
a) przeniesień wydatków między działami,
b) zmian kwot wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Oleśnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy;
6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu gminy do wysokości ustalonego limitu;
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

Objaśnienia do skorygowanego projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2010-01-14 11:59:57
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl