Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XLIV/207/09


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR XLIV/207/09
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.184 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 166 ust. 4  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 6. Budżet gminy na rok 2009 po zmianach:
1) dochody 26.562.535,93 zł;
2) wydatki 32.072.035,93 zł;
3) deficyt budżetu 5.509.500,00 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra SierugaUzasadnienie

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają z innej realizacji budżetu niż przewidziano i przedstawiają się jak poniżej:

Na łączną kwotę per saldem 438.352,68 zł zmniejszającą dochody gminy wpływ miały zmiany w działach:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- o  kwotę 128.647,32zł zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Środki dotacji przeznaczone są na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2009 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2009 r.

Dz. 600 – Transport i łączność
- o kwotę 63.000,00zł zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki dotyczą przebudowy drogi gminnej Cieśle-Sokołowice – etap II i pochodzą z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- o kwotę 630.000,00zł zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na łączną kwotę per saldem 438.352,68 zł zmniejszającą wydatki gminy wpływ miały zmiany w działach:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- o kwotę per saldem 600.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków budżetu na zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Bystre”;
- wprowadza się środki dotacji celowej z budżetu państwa dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a wycofuje się środki własne budżetu.

Dz. 600 – Transport i łączność
- wprowadza się środki otrzymanej dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a wycofuje się środki własne.

Dz. 750 – Administracja publiczna
- o kwotę 11.647,32zł zwiększa się planowane wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu nie powodujących zwiększenia wydatków na wniosek dyrektora SP w Sokołowicach.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- o kwotę 150.000,00 zł zwiększa się wydatki budżetu na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu samochodu hakowo-kontenerowego.

Ponadto dokonano zmian w:
1) wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne, co zostało ujęte w załączniku nr 3;
2) w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4;
3) wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5;
4) planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki należy uznać decyzję podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy oraz innych zmian za uzasadnioną.

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2010-01-14 12:35:58
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl